پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (7), شماره (26), سال (2010-8) , صفحات (62-73)

عنوان : ( تاثیر تمرین پیلاتس بر هایپرلوردوز کمری دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال بیرجند )

نویسندگان: الهه طاهری , محمد کشتی دار , محمداسماعیل افضل پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تمرین پیلاتس بر هایپرلوردوز کمری دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال بیرجند

کلمات کلیدی

, تمرین پیلاتس, هایپرلوردوز کمری, دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088960,
author = {الهه طاهری and کشتی دار, محمد and محمداسماعیل افضل پور},
title = {تاثیر تمرین پیلاتس بر هایپرلوردوز کمری دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال بیرجند},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {26},
month = {August},
issn = {2538-2721},
pages = {62--73},
numpages = {11},
keywords = {تمرین پیلاتس-هایپرلوردوز کمری-دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین پیلاتس بر هایپرلوردوز کمری دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال بیرجند
%A الهه طاهری
%A کشتی دار, محمد
%A محمداسماعیل افضل پور
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2010

[Download]