کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری , 2017-12-21

عنوان : ( بررسی تأثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیمهای فوتبال )

نویسندگان: عبدالله نوریان , مجتبی بخشی , محمد کشتی دار , محمدعلی صاحبکاران , حسن صادقنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در بین طرفداران استان مازندران بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در استان مازندران جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. تعداد 385 طرفدار به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه غرب، مرکز و شرق استان در تحقیق شرکت کردند و به پرسشنامه محقق ساخته شخصیت و هویت برند برگرفته از پرسشنامه استاندارد خدادادی (1393) و پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) پاسخ دادند. روایی محتوا پرسشنامه با اعمال نظرات 10 استاد مدیریت ورزشی و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (هویت برند 0/72، شخصیت برند 0/83 و وفاداری مشتریان 0/72 )تایید. از بسته نرم افزاری spss21 به منظور انجام آمار توصیفی و از نرم افزار Amos21 برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.یافته ها: شاخص های برازش مدل هویت و شخصیت برند بر وفاداری برند در این تحقق مناسب بود و نشان داده شد که شخصیت برند با ضریب تاثیر (t= 4/76) 0/56 نسبت به هویت برند با ضریب تاثیر (t= 2/28) 0/28، رابطه بیشتری با وفاداری برند از دیدگاه طرافداران این دو تیم داشت. همچنین در بعد هویت برند، عامل مزایا (0/71)، و در بعد شخصیت برند، عامل هیجان (0/88) و در بعد وفاداری نیز عامل رفتاری(0/73 )بیشترین بار عاملی را داشتند.نتیجه گیری: توجه بر شخصیت و هویت برند می تواند میزان وفاداری هواداران مازندرانی تیم های استقلال و پرسپولیس را افزایش دهد. بنابراین، به مدیران ارشد و بازاریابی این دو باشگاه پیشنهاد می گردد نسبت به بهبود شاخص های این دو بعد ، اقداماتی هدفمند و هوشمندانه انجام دهند.

کلمات کلیدی

, شخصیت برند, هویت برند, وفاداری به برند, طرفداران فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088971,
author = {عبدالله نوریان and مجتبی بخشی and کشتی دار, محمد and صاحبکاران, محمدعلی and حسن صادقنیا},
title = {بررسی تأثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیمهای فوتبال},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شخصیت برند، هویت برند، وفاداری به برند، طرفداران فوتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیمهای فوتبال
%A عبدالله نوریان
%A مجتبی بخشی
%A کشتی دار, محمد
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A حسن صادقنیا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری
%D 2017

[Download]