هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2021-10-18

عنوان : ( تأثیر بیوچار بر بهبود فعالی تهای میکروبی در یک خاک آلوده به تتراسایکلین )

نویسندگان: سیده ریحانه کشیک نویس رضوی , امیر فتوت , رضا خراسانی , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجمع تتراسایکلین در محیط خاک به‌طور بالقوه می‌تواند سلامت اکوسیستم‌های خاکی را تهدید کند. امروزه، بیوچار به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان اصلاح‌کننده خاک برای بهبود خصوصیات خاک استفاده می‌شود که ممکن است بر سرنوشت و رفتار آلاینده‌ها در خاک تأثیر بگذارد. تحقیق حاضر با‌هدف بررسی تأثیر کابرد بیوچار و بیوچار فعال‌شده با متانول بهبود فعالیت‌های میکروبی خاک (تنفس میکروبی و زیست‌توده میکروبی) در خاک آلوده به تتراسایکلین انجام شده‌است. بنابراین، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام‌شد. فاکتورها عبارت بودند از دو سطح بیوچار (پوست چوبی گردو (WBC) و بیوچار فعال‌شده با متانول (WBCM) در سطح صفر (K) و ۵ درصد وزنی) و دو سطوح تتراسایکلین (صفر (TC0) و ۴۰۰ (TC400) میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک خشک) که در زمان‌های ۱۰، ۳۰ و ۵۰ روز اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان‌داد تتراسایکلین تأثیر معنی‌داری (P>0.05) روی تنفس میکروبی نداشت اما باعث کاهش معنی‌دار زیست‌توده میکروبی (تا ۲۴ درصد) در زمان‌های ۱۰ و ۳۰ روز شد (P<0.05). کاربرد WBC و WBCM باعث شد اثر منفی تتراسایکلین روی زیست‌توده میکروبی تنها در زمان ۱۰ روز معنی‌دار باشد. به‌نظر می‌رسد کاربرد بیوچار به عنوان اصلاح‌کننده می‌تواند به‌کاهش اثرات منفی تتراساکلین روی اکوسیستم‌های خاکی و بهبود سلامت خاک کمک کند.

کلمات کلیدی

, آلاینده آلی, تنفس میکروبی, زیستتوده میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088994,
author = {کشیک نویس رضوی, سیده ریحانه and فتوت, امیر and خراسانی, رضا and لکزیان, امیر},
title = {تأثیر بیوچار بر بهبود فعالی تهای میکروبی در یک خاک آلوده به تتراسایکلین},
booktitle = {هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه},
year = {2021},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آلاینده آلی، تنفس میکروبی، زیستتوده میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر بیوچار بر بهبود فعالی تهای میکروبی در یک خاک آلوده به تتراسایکلین
%A کشیک نویس رضوی, سیده ریحانه
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%A لکزیان, امیر
%J هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
%D 2021

[Download]