هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2021-10-18

عنوان : ( تاثیر محرکهای زیستی مختلف بر انتقال مجدد بور در گیاه اسفناج )

نویسندگان: فاطمه اکبرنژاد , رضا خراسانی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر محلولپاشی برگی محرکهای زیستی بر انتقال مجدد بور در گیاه اسفناج، آزمایشی با سه نوع ترکیب (آسکوربیک اسید، گلایسین و مانیتول ) و هر کدام در سه سطح (صفر، 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد محلولپاشی این ترکیبات بر برگهای بالغ گیاه ، سبب کاهش غلظت بور در برگهای بالغ و افزایش غلظت بور در برگهای جوان، ریشه و ساقه گردید. اگرچه نقش مانیتول نسبت به آسکوربیک اسید و گلایسین در تغییرات غلظت بور در بخشهای مختلف گیاه بیشتر بود. با محلولپاشی محرکهای زیستی درصد توزیع بور در برگهای بالغ کاهش یافت و برگهای جوان و ریشه به ترتیب سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند. احتمالا توانایی زیاد بوریک اسید برای تشکیل کمپلکس با این ترکیبات بویژه مانیتول و انتقال آنها در آوندهای آبکش سبب انتقال مجدد بور در گیاه شده است. نسبت غلظت بالای بور در برگهای جوان نسبت به برگهای بالغ (1<) که به عنوان شاخص تحرک بور در گیاهان در نظر گرفته می‌شود، نیز می‌تواند دلیلی برای انتقال مجدد بور در گیاه اسفناج باشد.

کلمات کلیدی

, توزیع بور, شاخص تحرک, مانیتول, محرکهای زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088995,
author = {اکبرنژاد, فاطمه and خراسانی, رضا and فتوت, امیر},
title = {تاثیر محرکهای زیستی مختلف بر انتقال مجدد بور در گیاه اسفناج},
booktitle = {هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه},
year = {2021},
location = {کرج, ايران},
keywords = {توزیع بور، شاخص تحرک، مانیتول، محرکهای زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر محرکهای زیستی مختلف بر انتقال مجدد بور در گیاه اسفناج
%A اکبرنژاد, فاطمه
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%J هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
%D 2021

[Download]