برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی, سال (2021-8)

عنوان : ( بررسی وود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی )

نویسندگان: سحر سلطانی , مهدی فیضی , سید محمدجواد رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان عوامل بسیاری که بر بهره‌وری نیروی کار اثرگذارند، کمبود غذای دریافتی می‌تواند اثرات زیان‌باری بر بهره‌وری فرد داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی دام فقرتغذیه‌محور است که ریشه در نظریه دستمزد کارایی دارد که بر اهمیت سوء‌تغذیه و فقر تاکید می‌کند. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1395 و در میان 220 خانوارِ ساکن در یکی از محلات اسکان غیررسمی شهر مشهد (محله شهید قربانی مشهد) به دست آمد و از سیستم معادلات همزمان برای بررسی امکان وجود دام فقر تغذیه‌محور استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی غذایی ساکنان این منطقه تفاوتی‌ آشکار با میانگین خانوارهای شهری استان و کشور دارد. ساکنان این منطقه برای گروههای کالایی با مواد مغذی بالا شامل گوشت، شیر و تخم پرندگان و میوه‌ها و سبزی‌ها در حدود نیمی از متوسط هزینه خانوارهای شهری کشور و استان هزینه کرده‌ بودند. نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان حاکی از آن بود که باوجود بهره‌گیری اندک ساکنان این منطقه از الگوی غذایی دارای مواد مغذی، چرخه دام فقر تغذیه‌محور در میان ساکنان آن شکل‌ نگرفته است وتغذیه نامناسب نتوانسته موجب ایجاد دور باطل کاهش درآمد، کاهش بهره‌وری و تغذیه نامناسب شود. بنابراین باید به دنبال شناسایی سایر عوامل تاثیرگذار بر فقر در این منطقه بود تا بتوان سیاست‌های مناسبی برای کاهش فقر پیشنهاد داد.

کلمات کلیدی

, فقر, دام فقر تغذیه‌محور, سکونتگاه‌های غیررسمی, سیستم معادلات همزمان, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089002,
author = {سحر سلطانی and فیضی, مهدی and رزمی, سید محمدجواد},
title = {بررسی وود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی},
journal = {برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی},
year = {2021},
month = {August},
issn = {2345-492x},
keywords = {فقر، دام فقر تغذیه‌محور، سکونتگاه‌های غیررسمی، سیستم معادلات همزمان، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی
%A سحر سلطانی
%A فیضی, مهدی
%A رزمی, سید محمدجواد
%J برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
%@ 2345-492x
%D 2021

[Download]