پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (13), شماره (1), سال (2022-5) , صفحات (56-84)

عنوان : ( بررسی تأثیر شایعهپراکنی و سخنچینی در سازمانهای بخش دولتی بر نگرشهای شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانی )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , قاسم اسلامی , محمد غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌عنوان پدیده­های طبیعی اجتماعی، شایعه‌پراکنی و سخن‌چینی در محیط­های اجتماعی ازجمله محل کار اجتناب‌ناپذیرند. تخمین زده می‌شود که افراد دوسوم از وقت خود را صرف بحث در مورد موضوعات اجتماعی می­کنند، لذا محل کار زمینه‌ای ایده آل برای این دو رفتار است. شایعه‌پراکنی و سخن‌چینی، رفتارهایی هستند که تقریباً همه افراد در هر سازمانی آن‌ها را تجربه می­کنند، می­شنوند و احتمالاً در آن مشارکت می­کنند. این‌گونه رفتارها احتمالاً تأثیرات منفی بر سایر رفتارهای کارکنان دارد، لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر شایعه‌پراکنی و سخن‌چینی در سازمان‌های بخش دولتی بر نگرش­های شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان 20 سازمان دولتی در سطح شهر مشهد است که از آمادگی لازم برای همکاری و شرکت در پژوهش برخوردار بودند. به‌منظور جمع‌آوری داده­ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شد. حداقل حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 467 نفر به دست آمد که درنهایت 480 پرسش‌نامه جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی موردبررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 70/. برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. یافته‌های پژوهش نشان داد که سخن‌چینی شغلی و غیر شغلی و همچنین شایعه‌سازی بر بدانگارپنداری اثر مثبت و معنادار دارند. علاوه بر این اثر بدانگار پنداری بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد کاری منفی و معنادار و بر قصد ترک سازمان مثبت و معنادار به دست آمد.

کلمات کلیدی

سخن‌چینی شغلی شایعه‌سازی بدانگار پنداری نگرش‌های شغلی سازمان‌های دولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089013,
author = {دعائی, حبیب اله and اسلامی, قاسم and غلامی, محمد},
title = {بررسی تأثیر شایعهپراکنی و سخنچینی در سازمانهای بخش دولتی بر نگرشهای شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2022},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-4064},
pages = {56--84},
numpages = {28},
keywords = {سخن‌چینی شغلی شایعه‌سازی بدانگار پنداری نگرش‌های شغلی سازمان‌های دولتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر شایعهپراکنی و سخنچینی در سازمانهای بخش دولتی بر نگرشهای شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانی
%A دعائی, حبیب اله
%A اسلامی, قاسم
%A غلامی, محمد
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2022

[Download]