رخساره های رسوبی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-5) , صفحات (190-210)

عنوان : ( رخساره ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در ناحیه بزنگان، شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: محمود شرفی , مریم محمدی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای سازند تیرگان که در گسترة وسیع ی از حوضه رسوب ی کپهداغ رخنمون دارند، در ناحیه بزنگان از شیلهای سبز تا خاکستری با میان لایههای سنگ آهک نازک لایه در بخش پایین ی و تناوب سنگ آهکهای نازک متوسط لایه و سنگ آهک مارن ی در بخش بالای ی تشکیل شده است. بررس ی مشخصات سنگ شناسی، فرم هندس ی و محتوای فسیل ی رسوبات مورد مطالعه در مطالعات صحرای ی همراه با مشخصههای بافت ی و محتوای میکروفسیل ی در بررس یهای آزمایشگاه ی، امکان تفکیک 16 رخساره کربناته و سیلیس ی آواری را میسر نموده است . این رخسارهها در پنج کمربند رخسارهای پهنه کشندی، لاگون و پشتههای ماسهای متعلق به رمپ درونی، بخش کم ژرفای دریای باز متعلق به رمپ میان ی و بخش عمیق دور از ساحل متعلق به رمپ بیرون ی قرار م یگیرند. الگوهای رخسارهای مشاهده شده از جمله نبود رخساره توربیدایت ی مربو به شکستگ ی در شی حوضه و تغییرات تدریی ی رخسارهها از شیلهای سبز خاکستری مربو به رمپ بیرونی، فلوتستون ردستون بیوکلاست و اینتراکلستدار )رمپ میانی( و سپس گرینستون اُاُئید و اینتراکلستدار و پکستون گرینستون اُاُئیدی )رمپ درونی( نشانگر نهشته شدن این توال ی کربناته بر روی یک پلتفرم کربناته نو رمپ با شی یکنواخت است. بخش میان ی این سیستم کربناته تحت نفوذ امواج و بخش درون ی )به ویژه پشته ماسهای( تحت نفوذ جریانات کشندی است. عوامل اصل ی در اییاد تنو زیست ی و رخسارهای در رسوبات سازند تیرگان سطح و نو انرژی )کشند و امواج(، میزان مواد غاایی، سطح اکسیژن، میزان گردش آب و آشفتگ ی بستر رسوب ی بوده است.

کلمات کلیدی

سازن د تیرگان؛ رخساره؛ رسوبات طوفان ی؛ رمپ با شی یکنواخت؛ مد ل رسوب ی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089019,
author = {محمود شرفی and محمدی, مریم and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد},
title = {رخساره ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در ناحیه بزنگان، شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-787X},
pages = {190--210},
numpages = {20},
keywords = {سازن د تیرگان؛ رخساره؛ رسوبات طوفان ی؛ رمپ با شی یکنواخت؛ مد ل رسوب ی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در ناحیه بزنگان، شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A محمود شرفی
%A محمدی, مریم
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2021

[Download]