پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (12), شماره (44), سال (2022-7) , صفحات (53-76)

عنوان : ( بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران )

نویسندگان: محمد علی شعبانی , محمود هوشمند , علی اکبر ناجی میدانی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرها نقش مهمی در توزیع جمعیت و رشد اقتصادی ایفا میکنند. یکی از جنبههایی که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته میشود رابطه افزایش جمعیت شهری و رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساختار کالبدی و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای جغرافیایی تحت تأثیر شرایط ملی و بین المللی است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی یک منطقه جغرافیایی تحت تأثیر متغیرها و اثرات سرریز مناطق دیگر به ویژه همسایگان آن قرار دارد علاوه بر وابستگی فضایی ایجاد شده از طریق این متغیرها، اثراتی که در میان تمام مناطق جغرافیایی مشترک هستند نیز موجب ایجاد همبستگی در رشد اقتصادی واحدهای جغرافیایی میشوند لذا لازم است میان وابستگی ایجاد شده توسط این عوامل و وابستگی فضایی ناشی از اثرات فضایی متغیرها تفاوت قائل شد زیرا در غیر این صورت نقش اثرات فضایی پررنگتر از آنچه واقعیت دارد نشان داده خواهد شد. برای کنترل این اثرات، الگوهای فضایی با و بدون این اثرات در 30 استان ایران برآورد شده است نتایج نشان میدهد که حتی با در نظر گرفتن اثرات عوامل عام مشترک، همچنان وجود خودهمبستگی مثبت فضایی بین رشد اقتصادی استانها وجود دارد اما نکتهای که نتایج اعمال اثرات عوامل عام مشترک نشان میدهد این است که در نظر گرفتن این اثرات، باعث کاهش شدت اثر فضایی شده است. همچنین نتایج برآورد الگوی دوربین فضایی پویا، حاکی از آن است که رابطه شهرنشینی و رشد اقتصادی استانهای ایران به صورت u معکوس است و اثرات سرریز شهرنشینی بر رشد اقتصادی استانهای همجوار مثبت و معنیدار میباشد.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, پانل پویای فضایی, شهرنشینی, اثرات سرریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089037,
author = {شعبانی, محمد علی and هوشمند, محمود and ناجی میدانی, علی اکبر and قربانی, محمد},
title = {بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {44},
month = {July},
issn = {2228-5954},
pages = {53--76},
numpages = {23},
keywords = {رشد اقتصادی، پانل پویای فضایی، شهرنشینی، اثرات سرریز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران
%A شعبانی, محمد علی
%A هوشمند, محمود
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A قربانی, محمد
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2022

[Download]