هویت شهر, دوره (15), شماره (3), سال (2021-9) , صفحات (15-28)

عنوان : ( بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7 - 12 سال )

نویسندگان: ایمان قلندریان گل خطمی , Zahra Younesi ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربفردی دارند. ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و پرورش خلاقیت موثر باشد. نقاشی کردن راهی برای ابراز توانایی و خلاقیتِ کودکان است. هدف این پژوهش، مطالعه ی تأثیرگذارترین شاخص‌ها بر ایجاد فضای شهری دوستدار کودک بر مبنای نقاشی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و داده‌‌ها با شیوه پیمایش، گردآوری شده‌‌اند. جامعه آماری، کودکان هفت تا دوازده ساله مشهد و نمونه آماری بصورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده است. بدین منظور تعداد70 نقاشی توسط کودکان و مبتنی بر مدل ترسیمی-طراحیِ نقشه های شناختی ترسیم و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد امنیت و آسایش در رتبه اول و دسترسی مناسب به فضاهای سبز و طبیعی، محیط‌‌های تفریحی، وجود فضای باز همگانی، حمل ونقل عمومی مناسب، دسترسی به خدمات و تسهیلات اساسی، وجود محیط عاری از آلودگی، وجود عنصر بصری جذاب و امکان مشارکت کودکان در رتبه‌‌های بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی

, شهر دوستدار کودک, نقاشی, فضای شهری, کودک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089052,
author = {قلندریان گل خطمی, ایمان and Zahra Younesi},
title = {بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7 - 12 سال},
journal = {هویت شهر},
year = {2021},
volume = {15},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-9562},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {شهر دوستدار کودک، نقاشی، فضای شهری،کودک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7 - 12 سال
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%A Zahra Younesi
%J هویت شهر
%@ 1735-9562
%D 2021

[Download]