رفتار حرکتی, سال (2021-8)

عنوان : ( تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر ارای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز )

نویسندگان: مهدی حیدری , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات انسداد بینایی بر اجرای مهارت‌ فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز بود. شرکت‌کنندگان شامل 48 دانشجو (سال 78/3 ± 06/24) بودند که به چهار گروه بینایی مرکزی (انسداد بینایی محیطی)، بینایی محیطی (انسداد بینایی مرکزی)، بینایی کامل(بدون انسداد بینایی) و گروه کنترل تقسیم شدند. مطالعه شامل سه مرحله پیش‌آزمون، آزمون یادداری فوری و آزمون یادداری تاخیری بود. پس از مرحله پیش آزمون(30 کوشش)، شرکت-کنندگان گروه های تجربی به مدت هشت جلسه و در هر جلسه پنج بلوک 100 کوششی به تمرین مهارت فورهند پرداختند. در پایان مرحله اکتساب، آزمون یادداری فوری و پس از دو هفته آزمون یادداری تاخیری انجام شد. نتایج آزمون یادداری فوری نشان داد اجرای مهارت فورهند در هر سه گروه تجربی بینایی مرکزی، محیطی و کامل نسبت به گروه کنترل، پیشرفت معنی‌داری داشتند(05/0p≤). همچنین در این مرحله گروه بینایی محیطی بیشترین پیشرفت را نشان دادند. در مرحله‌ی آزمون یادداری تاخیری عملکرد گروه‌های بینایی کامل و بینایی محیطی بهتر از گروه‌های کنترل و گروه بینایی مرکزی بود و گروه بینایی مرکزی عملکردی مشابه با گروه کنترل داشت. با توجه به عملکرد بهتر گروه بینایی محیطی در آزمون یادداری فوری و یادداری تاخیری نسبت به گروههای کنترل و بینایی مرکزی می توان نتیجه گرفت احتمالا تمرین با وجود انسداد بینایی مرکزی، نوعی از تمرین است که میتواند باعث بهبود عملکرد در مهارت‌های مهاری با سرعت بالا مانند مهارت فورهند تنیس روی میز باشد.

کلمات کلیدی

بینایی پیرامونی انسداد بینایی مرکزی اعمال مهاری فورهند تنیس روی میز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089053,
author = {حیدری, مهدی and صابری کاخکی, علیرضا and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر ارای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2021},
month = {August},
issn = {2538-273X},
keywords = {بینایی پیرامونی انسداد بینایی مرکزی اعمال مهاری فورهند تنیس روی میز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر ارای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز
%A حیدری, مهدی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J رفتار حرکتی
%@ 2538-273X
%D 2021

[Download]