پژوهش های حبوبات ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (144-155)

عنوان : ( بهبود رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر کودهای زیستی و روش‌های کنترل علف‌هرز )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , آرش مقصودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی و روش‌های کنترل علف‌های‌هرز در عدس، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 98-1397 با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش در فاکتور اول شامل کودهای زیستی پتاپاور، فسفرپاور، مایکورایزا، مخلوط همه کودهای زیستی و کود شیمیایی و در فاکتور دوم سه تیمار کنترل علف‌هرز شامل کاربرد علف‌کش پندیمتالین به‌صورت پیش‌رویشی، کاربرد علف‌کش پایریدیت به‌صورت پس‌رویشی و در مرحله سه تا چهار‌برگی و دوبار وجین در طول فصل رشد بود. نتایج نشان داد که کاربرد پس‌رویشی پایریدیت اگرچه علف‌های‌هرز را به خوبی کنترل کرد، اما منجر به کلروز و نکروز در عدس شد. پندیمتالین منجر به حصول بیشترین عملکرد زیست‌توده و دانه در عدس شد. در بین کودها، کود شیمیایی منجر به افزایش تراکم و زیست‌توده علف‌های‌هرز و همچنین بیشترین عملکرد عدس شد. در بین کودهای زیستی، کود پتاپاور بیشترین عملکرد عدس را باعث شد و مخلوط کودهای زیستی منجر به کاهش عملکرد و زیست‌توده عدس نسبت به سایر کودها شد. با توجه به اثرات متقابل روش‌های کنترل و کودهای مصرف‌شده در این آزمایش بهترین نتیجه عملکرد زیست‌توده (800 گرم در متر مربع) و دانه (164 گرم در متر مربع) عدس را کاربرد کود زیستی پتاپاور به همراه پندیمتالین به‌صورت پیش‌رویشی به همراه داشت.

کلمات کلیدی

پایریدیت پتاپاور پندیمتالین لگوم مایکورایزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089058,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and مقصودی, آرش},
title = {بهبود رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر کودهای زیستی و روش‌های کنترل علف‌هرز},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {144--155},
numpages = {11},
keywords = {پایریدیت پتاپاور پندیمتالین لگوم مایکورایزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر کودهای زیستی و روش‌های کنترل علف‌هرز
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A مقصودی, آرش
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2021

[Download]