رخساره های رسوبی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-1) , صفحات (211-225)

عنوان : ( مقایسه ژئوشیمیای ی ماسه سنگها و شیلها در مطالعه شاخص های آب و هوا یی: مثالی از سازند شوریجه )

نویسندگان: مهناز کشمیری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل ژئوشیمیایی اکسیدهای اصلی یکی از ابزارهای مهم در تعیین ویژگی های مختلف خاستگاه است. در ایـن پـژوه 13 نمونـه سیلیسـی ـ آواری از سازند شوریجه شامل 7 نمون ماسه سنگی و 6 نمونه شیلی جهت بررسی و تحلیل ژئوشیمیایی عناصراصلی، انتخاب شد. مطالعات خاستگاه معمولًا شـامل هوازدگی ناحیه منشأ، شرایط آب و هوایی دیرینه، تکتونیک منطقه و سنگ شناسی سنگ منشأ می باشد. در این پژوهش، رفتار متفاوت ماسه سنگها و شیل هایی که دارای کانی های رسی هستند، در مطالعات هوازدگی ناحیـه منشـأ و شـرایط آب و هـوایی قدیمـه مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه انـد. نمودارهای دوتایی و مثلثی K-CN-A برای تفسیر شرایط آب و هوایی دیرینه رسوبات سیلیسی ـ آواری شامل ماسه سنگهـا و شـیلهـا اسـتفاده مـی شـود. مطالعات انجام شده نشان داد استفاده از نمودار دوتایی برای نمونه های شیلی دربردارنده کانی های رسی نتایج درستی را ارائه نمی دهد و برای این منظور، بهتر است از نمودار مثلثی K-CN-A استفاده شود تا از بروز خطا در تجزیه و تحلیل داده ها جلوگیری شود. در مورد نمونه های ماسه سنگی نیزبهتراست بامطالعه دقیق پتروگرافی و همچنین استفاده از تصاویر میکروسکپ الکترونی، نمونه هایی انتخاب شوند که کمترین تأثیرپذیری را از فروینـدهای دیـاژنزی داشته اند.

کلمات کلیدی

ژئوشیمی؛ کانی رسی؛ آب و هوای قدیمه؛ سازند شوریجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089060,
author = {کشمیری, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {مقایسه ژئوشیمیای ی ماسه سنگها و شیلها در مطالعه شاخص های آب و هوا یی: مثالی از سازند شوریجه},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-787X},
pages = {211--225},
numpages = {14},
keywords = {ژئوشیمی؛ کانی رسی؛ آب و هوای قدیمه؛ سازند شوریجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ژئوشیمیای ی ماسه سنگها و شیلها در مطالعه شاخص های آب و هوا یی: مثالی از سازند شوریجه
%A کشمیری, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2021

[Download]