ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02

عنوان : ( خاک دیرینه از نوع کلسی سول در سازند شوریجه، شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: مهناز کشمیری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کالکریتهای سازند شوریجه به سن کرتاسه پیشین (بریازین- هوتروین)، که از آن به عنوان خاک دیرینه نیز یاد شده است، در شرق حوضه کپه داغ مورد مطالعه قرار گرفت. کلکریت های مورد مطالعه در بستر ماسه سنگی (لیتوفاسیس Sm) یک سوم بالایی سازند شوریجه در برش قرقره، به اشکال پودری و ندولی رخنمون داشته و در بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی با استفاده از طبقه بندی مک و همکاران(1993 .,Mack et al)که بیشترین کاربرد را در مطالعات صحرایی دارد در دسته کلسی سول قرار گرفت. بر اساس آنالیز XRD ،ترکیب کانی شناسی آن کلسیت و با در صد کمتری کوارتز است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی بر روی کالکریتهای ندولی برش قرقره تایید کننده نتایح آنالیز XRD است.

کلمات کلیدی

, خاک دیرینه, کلسی سول, سازند شوریجه, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089062,
author = {کشمیری, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {خاک دیرینه از نوع کلسی سول در سازند شوریجه، شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2022},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {خاک دیرینه، کلسی سول، سازند شوریجه، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خاک دیرینه از نوع کلسی سول در سازند شوریجه، شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A کشمیری, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2022

[Download]