آب و خاک, دوره (35), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (137-151)

عنوان : ( بررسی و تفکیک جزیره حرارتی و گرمایش جهانی در دشت مشهد )

نویسندگان: حسین بندار , محمد موسوی بایگی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ پذیرش: 17 / 09 / 1399 چکیده جهان امروزه جریان بیسابقهای از شهری شدن را تجربه مینماید. با توسعه شهرنشینی، وسعت بیشتری از پوشش طبیعی مناطق کشاورزی و جنگل جای خود را به شهرها داده و معضلات اکولوژیستی شهری، منجمله ایجاد جزایر حرارتی، برای زیستگاه موجودات زنده فراهم آورده است. از طرفی گرم شدن زمین در سالیان اخیر بر اثر پدیده گرمایش جهانی نیز، که بر اثر فعالیتهای انسانی ایجاد میشود، بر این مشکلات میافزایدد. امدا ایدن دو منشدا یکسانی نداشته و تفکیک آن از طریق تفاضل مقادیر بدست آمده در شهر و نقاط مجاور، در مدیریت شهری لازم و ضروری است. پژوهش حاضر بر روی دشت مشهد، با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 5، لندست 7 و لندست 8 بین سالهای 1996 تا 2016 میلادی انجام گردید. در این مطالعه به کمدک روشهای مختلف تعیین دمای سطح ) LST (، دمای پوشش گیاهی محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین دمای سطح زمین ) LST ( منطقه مطالعاتی در روزهای تحت بررسی، بهطور میانگین بین 9 / 17 تا 0 / 49 درجه سانتیگراد در مناطق مختلف آن دارای تغییدرات زمدانی و مکدانی اسدت. بیشدترین و کمترین مقادیر میانگین دمای سطح زمین به ترتیب در کاربریهای شهری و کوهستانی مشاهده شد. همچنین، مناطق شهری دارای تفداوت محسدو دمای سطح زمین ) LST ( نسبت به سایر کاربریها میباشد. نتایج استفاده از الگوریتمهای مختلف محاسبه LST در دشت مشهد نشدان داد کده روش پنجره مجزا ) SW ( نسبت به سایر روشها مقادیر بالاتری از LST را ارائه میدهد، این روند تقریباً در تمامی کدلا هدای کداربری اراضدی در منطقده مطالعاتی دیده شد. در مناطق شهری، از بین روشهای مختلف تعیین LST ، بیشترین همبستگیها بین دمای هوا در ایستگاه سینوپتیک مشهد و LST محاسباتی به روش تک کاناله یا SC دیده شد ) =0.9642R (. در مناطق کوهستانی و کشاورزی، نیز بیشترین همبستگیهدا بدین دمدای هدوا و LST محاسباتی به روش تک پنجره اصلاحی یا IMW دیده شد ) =0.9512R ( و ( =0.9432R

کلمات کلیدی

, جزیره حرارتی, شهرستان مشهد, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089073,
author = {بندار, حسین and موسوی بایگی, محمد and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی و تفکیک جزیره حرارتی و گرمایش جهانی در دشت مشهد},
journal = {آب و خاک},
year = {2021},
volume = {35},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {137--151},
numpages = {14},
keywords = {جزیره حرارتی، شهرستان مشهد، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تفکیک جزیره حرارتی و گرمایش جهانی در دشت مشهد
%A بندار, حسین
%A موسوی بایگی, محمد
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2021

[Download]