پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (21), شماره (7), سال (2021-9) , صفحات (339-357)

عنوان : ( فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات امعه‌شناسی )

نویسندگان: حمید مسعودی , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع آراء و نظریات جامعه‌شناسی و نیاز توسعه علم به بازاندیشی و نقد مداوم نظریات، ارائه چارچوبی منطقی برای نقد و بررسی نظریه‌های جامعه‌شناسی را ضروری می‌سازد. هدف نوشتار حاضر فراهم آوردن این چارچوب با تکیه بر مفهوم فرانظریه‌پردازی است. روش مورد استفاده، روش اسنادی با تکیه بر مرور انتقادی منابع است. نتایج تحلیل انتقادی نشان می‌دهد، اولاً در حالیکه نقد روشمند نظریه‌ها و فرانظریه‌سازی یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای بهبود و پیشرفت نظری در جامعه‌شناسی است امّا این فرایند در عمل با چالش‌های عدیده‌ای روبروست؛ ثانیاً فرانظریه‌پردازی این امکان را به جامعه‌شناس می‌دهد که در یک چارچوب منطقی، نظریات جامعه‌شناسی را مورد بازاندیشی و نقد قرار داده و به فهم عمیق‌تری از آن دست یافته و چشم‌انداز نظری جدیدی را خلق نماید. ثالثاً با استفاده از رویکرد فرانظری شش گام عمده را می‌توان برای نقد نظریه جامعه‌شناسی برداشت که شامل شناسایی و تصریح مسئله یا سؤال نظری، استخراج و صورت‌بندی منطقی گزاره‌ها و قضایای بنیادی نظریه، شناسایی و تحلیل مفروضات نظریه، تحلیل قابلیت سازگاری و پیوند نظریه با سایر نظریات، تحلیل قابلیت وارسی و اعتباریابی تجربی نظریه و در نهایت مقایسه نظریه با نظریات مشابه رقیب و تحلیل شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها بویژه از حیث قوت منطقی گزاره‌ها و مفروضات، قابلیت پیوند با سایر نظریات و قابلیت اعتباریابی تجربی آنهاست.

کلمات کلیدی

نظریه فرانظریه فرانظریه‌پردازی پارادایم نقد نظریه مفروضات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089078,
author = {حمید مسعودی and یوسفی, علی},
title = {فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات امعه‌شناسی},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2021},
volume = {21},
number = {7},
month = {September},
issn = {2383-1650},
pages = {339--357},
numpages = {18},
keywords = {نظریه فرانظریه فرانظریه‌پردازی پارادایم نقد نظریه مفروضات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات امعه‌شناسی
%A حمید مسعودی
%A یوسفی, علی
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 2383-1650
%D 2021

[Download]