روانشناسی ورزش, دوره (1401), شماره (2), سال (2022-8) , صفحات (1-20)

عنوان : ( تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری )

نویسندگان: مهدی محمدی نژاد , محمد مرادی نورآبادی , عباس بهرام , مهدی جباری نوقابی , مجید قشونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی تاثیر دستورالعمل‌های توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا در بسکتبالیست‌های حرفه‌‌ای بود. روش‌ها: سی و شش پسر ورزشکار به صورت تصادفی به سه گروه توجه درونی، بیرونی و گواه تقسیم‌ شدند. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه‌های آزمایشی و گواه بود. ابزار‌های اندازه‌گیری: پرسشنامه‌‌های ارزیابی آمادگی و ادینبورگ، دستگاه هماهنگی، الکتروانسفالوگراف و آزمون ایفرد بود. در پیش آزمون، حس حرکت، پرتاب آزاد و 5 دقیقه‌‌ چشم بسته امواج مغزی آزمایش شد. در مرحله اکتساب20 کوشش آزمون هماهنگی را در هریک از 4 شرایط تمرینی (40- 40،80 - 80،40 -80 و80 -40) انجام دادند. گروه توجه درونی حین انجام حرکت به اندام مورد نظر و گروه توجه بیرونی به هدف و زاویه انجام حرکت توجه می‌کردند. آزمون یادداری یک روز و انتقال دو روز بعد از آزمون اکتساب صورت گرفت. نتایج: تمرین حس حرکت، پیشرفت معناداری داشت. اثرات تعاملی با گروه معنادار بود، نتایج درون گروهی در تمام مراحل نشان داد که جلسات تمرین در امواج تتا و آلفا معنادار بود. نتیجه‌گیری: نتایج حاصله از فرضیه عمل محدود شده و فرضیه پردازش آگاهانه پشتیبانی می-کند یعنی توجه خارجی نیاز به توجه کمتری نسبت به توجه داخلی دارد و افزایش غیر بهینه موج آلفا در نتیجه توجه درونی، منجر به تضعیف عملکرد می‌شود. کاهش آلفا منجر به افزایش پردازش حسی اطلاعات و بهبود عملکرد می‌شود.

کلمات کلیدی

امواج مغزی هماهنگی دودستی پردازش حسی اطلاعات فرضیه عمل محدود شده حافظه حس حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089089,
author = {محمدی نژاد, مهدی and مرادی نورآبادی, محمد and عباس بهرام and جباری نوقابی, مهدی and مجید قشونی},
title = {تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری},
journal = {روانشناسی ورزش},
year = {2022},
volume = {1401},
number = {2},
month = {August},
issn = {2676-3729},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {امواج مغزی هماهنگی دودستی پردازش حسی اطلاعات فرضیه عمل محدود شده حافظه حس حرکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری
%A محمدی نژاد, مهدی
%A مرادی نورآبادی, محمد
%A عباس بهرام
%A جباری نوقابی, مهدی
%A مجید قشونی
%J روانشناسی ورزش
%@ 2676-3729
%D 2022

[Download]