جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (9), شماره (3), سال (2022-12) , صفحات (141-169)

عنوان : ( شناسایی الگوهای نیازمندیهای اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان با رویکرد نقش فناوری‌دییتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌شهری؛ (نمونه موردی مشهد) )

نویسندگان: ملیکا علی زاده حسن آبادی , مریم غروی الخوانساری , محمدباقر کبیرصابر , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش ‌‌بی‌رویه‌‌‌ کالبدی‌‌ و نابرابری‌های‌اجتماعی-اقتصادی،‌ فرهنگی ‌‌‌و کالبدی-فضایی‌‌‌درمشهد وشیوه ‌رویارویی ‌با آن، سبب چالشهای اساسی گردیده ‌که ‌نیازمند تحولاتی ‌در کیفیت معماری‌ شهری وایجاد حس‌تعلق‌ به‌مکان می‌باشد. نکته مهم دیگر، سرنوشت شهرهاست که با فناوری‌دیجیتالی‌گره‌ خورده‌ است. بازتعریف‌هایی چون الگوها و فناوریهای روز برای غلبه بربسیاری ازاین‌ چالشها ضروری به نظر می‌رسد و به ‌همین‌منظور پژوهش‌حاضر با هدف شناسایی‌الگوهای ‌نیازمندیهای‌ اجتماعی-فرهنگی حس‌مکان با تاکید برتاثیرفناوری‌دیجیتالی‌درارتقاء کیفیت معماری‌شهری، درمنطقه یک مشهد انجام شد. پژوهش‌از نظرهدف، کاربردی واز نظرماهیت، توصیفی تحلیلی‌است‌ وجامعه‌آماری آن شهروندان‌منطقه یک ‌می‌باشند. حجم نمونه با استفاده ‌ازمحاسبات لازم درنرم‌افزارR،2000نمونه -تعیین‌‌‌ واز روش‌نمونه‌گیری ‌خوشه‌ای ‌استفاده شد. برای‌ارائه ‌الگویی‌ازعوامل و زیرعاملهای موثر برارتقاءکیفیت -معماری شهری ‌از روش ‌تحلیل‌ عاملی ‌تاییدی‌ و برای‌دستیابی به الگوهای‌شرطی که به تشخیص‌ارتباطات میان شاخصهای مربوط به‌ارتقاء کیفیت‌ معماری‌ شهری با عواملی‌چون متغیرگروهبندی مربوط‌ به نواحی، ویژگیهای-فردی(نوع شخصیت وخودکارآمدی) و نوع‌ مالکیت می‌پردازد ازالگوریتم‌داده‌کاویApriori استفاده‌گردید..نتایج‌ نشان‌داد بجز شاخصهای‌آماری‌ نشانه‌ها وراحتی، که ‌از نظر وجود‌ واجراشدن‌ درمحلات‌ درحد ‌متوسط ‌هستند، سایر شاخصها تفاوت معناداری با مقدارمتوسط‌ دارند وازدیدگاه پاسخ‌دهند‌گان‌ هریک ‌ازشاخصهای 6گانۀ انسجام‌ وهمبستگی‌اجتماعی، تحرک‌وپویایی، حس‌تعلق، خوانایی، هویت‌واصالت و نظم‌ وسیمای‌مطلوب در محلات مختلف کمترازحدمیانه اتفاق‌می‌افتد. همچنین در اکثر‌محلات، قوانین ‌والگوهای‌حاصل‌ازداده‌کاوی، وضعیتهای مختلف پی‌آمد درمورد وضعیت موجود هرکدام ازشاخصهای6گانه، مقداری‌کمترازحد متوسط را دارا ‌است. دراین پژوهش‌از فرم‌های آنلاین‌تعاملی(توزیع وتکمیل‌الکترونیکی‌پرسشنامه) وابزارهای تحلیلی‌ بربسترابراستفاده شد وبا استفاده ازیادگیری ماشین و الگوریتم‌ داده‌کاوی، روابط معنادار والگوهای پنهان کشف‌گردید. این‌امرنشان‌داد فناوریهای دیجیتالی‌می‌تواند در کمترین زمان و با بالاترین دقت به جمع‌آوری و تحلیل‌داده پرداخته وبا شناسایی‌خودکار و به-هنگام الگوهای‌موثر به روشن‌شدن پیچیدگیها وقوانین‌مستتر کمک‌کرده وبا مشارکت وانعکاس عمیق‌ترین خواسته‌های ساکنان، امکان‌ تحلیل‌ دقیقتر مشکلات وبدنبال آن راه‌حلهای سریعترو صحیحتر را فراهم ‌نماید. فناوریهای‌دیجیتالی ازطریق انتظام‌داده‌های‌شهری و نیز درگام‌ بعدی ترکیب ونمایش الگوها می‌تواند به‌نحوشایسته‌ای‌معماری شهری را پوشش‌دهد و با ارائه ‌الگوهای ‌دقیقتردر پیوند با الگوهای‌موثردیگردرکیفیت معماری شهری، یک ‌کل ‌منسجم و معنادار شکل‌گیرد.

کلمات کلیدی

, الگوهای‌اجتماعی, فرهنگی حس‌مکان مشارکت فناوری‌دیجیتالی ارتقاءکیفیت‌معماری‌شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089095,
author = {ملیکا علی زاده حسن آبادی and مریم غروی الخوانساری and محمدباقر کبیرصابر and جباری نوقابی, مهدی},
title = {شناسایی الگوهای نیازمندیهای اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان با رویکرد نقش فناوری‌دییتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌شهری؛ (نمونه موردی مشهد)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2022},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2538-3531},
pages = {141--169},
numpages = {28},
keywords = {الگوهای‌اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان مشارکت فناوری‌دیجیتالی ارتقاءکیفیت‌معماری‌شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی الگوهای نیازمندیهای اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان با رویکرد نقش فناوری‌دییتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌شهری؛ (نمونه موردی مشهد)
%A ملیکا علی زاده حسن آبادی
%A مریم غروی الخوانساری
%A محمدباقر کبیرصابر
%A جباری نوقابی, مهدی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2022

[Download]