آموزش مهندسی ایران, دوره (23), سال (2021-12) , صفحات (1-11)

عنوان : ( اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی )

نویسندگان: مجید میرزا وزیری , علی کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش الکترونیکی و نفوذ آن در نظام آموزش عالی با شیوع بیماری کووید- 19 ب هطور چشم گیری در دنیا افزای ش یافته و شیوه آموزش مرسوم را به شکل غیر قابل باوری تغییر داده است. در ایران نیز همچون سایر کشورهای دنیا، از اوایل شروع بیماری همه گیر، آموزش چهره ب هچهره جای خود را به آموزش الکترونیکی در تمامی مرا کز آموزشی داده است. از جمله معضلات و چالش های آموزش مجازی، اطمینان از پیشرفت تحصیلی مناسب دانشجویان و نحوه ارزیابی دانشجویان در این شیوه از آموزش است. در این پژوهش ضمن اشاره مختصر به روش های معمول در ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، چند نمونه مختلف از ارزیابی با بازخورد معرفی شده و اهمیت این شیوه از ارزیابی در کمک به پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی شده و به دستاوردهای مهم آن اشاره گردیده است. در این شیوه از ارزیابی، ضمن امکان بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، به پیشرفت تحصیلی دانشجویان در حین ارزیابی نیز کمک شایان توجهی می شود. در این راستا این روش از آزمون در بعضی از دروس مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکدۀ مهندسی و دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده و به تحلیل آن پرداخته شده است. نظر برخی از دانشجویان دروس مذکور نیز آورده شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کووید- 19 , آموزش حضوری, آموزش الکترونیکی, ارزیابی با بازخورد, پیشرفت تحصیلی دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089112,
author = {میرزا وزیری, مجید and کریم پور, علی},
title = {اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی},
journal = {آموزش مهندسی ایران},
year = {2021},
volume = {23},
month = {December},
issn = {1607-2316},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {کووید- 19 ، آموزش حضوری، آموزش الکترونیکی، ارزیابی با بازخورد، پیشرفت تحصیلی دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی
%A میرزا وزیری, مجید
%A کریم پور, علی
%J آموزش مهندسی ایران
%@ 1607-2316
%D 2021

[Download]