مطالعات حسابداری و حسابرسی, دوره (10), شماره (39), سال (2021-10) , صفحات (79-96)

عنوان : ( حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , جعفر احمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به تحلیل حساب‌های دریافتنی از دیدگاه حسابرس و شبیه‌سازی آن پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که درس حسابرسی را گذرانده بودند، می‌باشد که در نهایت نظرات حدود 20 دانشجو در هر دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد طی دوره تحصیلی سال 1399-1398 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق، روش پیمایشی (یکی از متداول‌ترین روش‌های تحقیق کمی) از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه باز (مصاحبه) تهیه و تنظیم شده و توزیع گردیده است. در ادامه مصاحبه‌ها تحلیل گردید و با استفاده از تحلیل داده‌های کیفی (داده های کیفی به معنای داده هایی است که از پرسشنامه های باز استخراج می گردد) اطلاعات بررسی شد. شبیه‌سازی بررسی شده در پژوهش حاضر با بررسی سؤالاتی انجام گردید و می‌تواند به دانشجویان این یاری را برساند که بتوانند مفاهیمی از قبیل 1. فرآیند تأییدیه؛ 2. رویه‌های جایگزین برای حساب‌های دریافتنی؛ 3. ارزیابی شواهد حسابرسی؛ 4. تهیه کاربرگ؛ و 5. نمونه‌گیری آماری به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، را درک نمایند.

کلمات کلیدی

حسابرسی حساب‌های دریافتنی تأییدیه‌ها ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089133,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and جعفر احمدپور},
title = {حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی},
journal = {مطالعات حسابداری و حسابرسی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {39},
month = {October},
issn = {2252-0864},
pages = {79--96},
numpages = {17},
keywords = {حسابرسی حساب‌های دریافتنی تأییدیه‌ها ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A جعفر احمدپور
%J مطالعات حسابداری و حسابرسی
%@ 2252-0864
%D 2021

[Download]