رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی, سال (2021-10)

عنوان : ( تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم )

نویسندگان: محمدحسین زمانی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , مجید قشونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان مبتلا به اوتیسم بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح سنجش مکرر و آزمون یادداری بود. نمونه آماری تحقیق 33 نفر از کودکان 10 ساله مبتلا به اوتیسم بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه ادراک دایره بزرگ تر، ادراک دایره کوچک تر و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در خطای ابینگهاوس نمایش داده شده روی زمین و کیسه لوبیا برای پرتاب از پایین شانه به سمت هدف بود. روش اجرا بدین صورت بود که ابتدا شرکت کنندگان 10 کوشش را در مرحله پیش آزمون اجرا کردند. سپس در مرحله اکتساب 20 بلوک 10 کوششی را اجرا کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه اکتساب آزمون یادداری در 10 کوشش از آزمودنی ها گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری تکراری، تحلیل واریانس یکراهه به همراه تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که هم در مرحله اکتساب و هم در مرحله یادداری بین گروه ها تفاوت معناداری مشاهده شد که این تفاوت به نفع گروه ادراک دایره بزرگ تر بود. در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که دستکاری ساده ادراکی می تواند یادگیری حرکتی را در کودکان مبتلا به اوتیسم افزایش دهد. بنابراین، به مربیان و معلمان ورزشی پیشنهاد می شود که از این متغیر به منظور بهبود عملکردها و بهبود جلسات تمرینی استفاده کنند.

کلمات کلیدی

, خطای بینایی ابینگهاوس, کودکان اوتیسم , مهارت حرکتی پرتابی , نظریه انسجام مرکزی ضعیف, یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089136,
author = {زمانی, محمدحسین and طاهری تربتی, حمید رضا and صابری کاخکی, علیرضا and مجید قشونی},
title = {تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی},
year = {2021},
month = {October},
issn = {2008-9333},
keywords = {خطای بینایی ابینگهاوس، کودکان اوتیسم ،مهارت حرکتی پرتابی ،نظریه انسجام مرکزی ضعیف، یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم
%A زمانی, محمدحسین
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A مجید قشونی
%J رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2021

[Download]