علوم و فنون مدیریت اطلاعات, دوره (6), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (49-78)

عنوان : ( بررسی رفتار اشتراک گذاری دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، اینستاگرام، تلگرام، و واتساپ )

نویسندگان: سید مهدی نارمنجی , محسن نوکاریزی , نصرت ریاحی نیا , محمد زره ساز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان دانشگاههای استان خراسان جنوبی در شبکه های اجتماعی مجازی اینستاگرام، تلگرام و واتساپ بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان خراسان جنوبی است که در سال تحصیلی 8935-8931 مشغول به تحصیل بودند و حداقل شش ماه تجربه استفاده از یکی از شبکههای اجتماعی مجازی تلگرام، اینستاگرام یا واتساپ را داشتند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم برابر 912 نفر لحاظ گردید. پاسخگویان به روش طبقه ای تصادفی غیرنسبتی انتخاب شدند. در مجموع 997( 02/15 درصد( پرسشنامه تکمیل شد. یافته ها: نشان داد که دانشجویان بیشتر از حد متوسط به اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی مجازی مورد بررسی اقدام کردند. بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان زن و مرد و دانشجویان حوزههای تحصیلی مختلف در این شبکهها تفاوت معناداری یافته نشد، اما بین رفتار اشتراکگذاری اطالعات دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت معناداری مشاهده شد. افزون بر این، نتایج نشان داد که بین برخی از انواع اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط پاسخگویان زن و مرد، حوزههای تحصیلی مختلف و مقاطع تحصیلی مختلف در این شبکهها تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دانشجویان زمان زیادی صرف اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی می نمایند. از اینرو عدم توجه به رفتارهای اشتراکگذاری اطالعات توسط دانشجویان در شبکههای اجتماعی مجازی موجب نقصان در توانایی ایشان در استفاده از ابزارهای ارتباطی علمی خواهد شد که این مسئله میتواند عقبماندگی علمی جامعه ایران را در زمان حاضر به دنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی

, اشتراک گذاری اطلاعات, دانشجویان, شبکه های اجتماعی مجازی, اینستاگرام, تلگرام, واتساپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089154,
author = {سید مهدی نارمنجی and نوکاریزی, محسن and نصرت ریاحی نیا and محمد زره ساز},
title = {بررسی رفتار اشتراک گذاری دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، اینستاگرام، تلگرام، و واتساپ},
journal = {علوم و فنون مدیریت اطلاعات},
year = {2021},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-6658},
pages = {49--78},
numpages = {29},
keywords = {اشتراک گذاری اطلاعات، دانشجویان، شبکه های اجتماعی مجازی، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار اشتراک گذاری دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، اینستاگرام، تلگرام، و واتساپ
%A سید مهدی نارمنجی
%A نوکاریزی, محسن
%A نصرت ریاحی نیا
%A محمد زره ساز
%J علوم و فنون مدیریت اطلاعات
%@ 2476-6658
%D 2021

[Download]