سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (9), شماره (36), سال (2021-12) , صفحات (798-827)

عنوان : ( فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها 1384 تا 1399) )

نویسندگان: فریبا فیروزی , غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فقر مسئله‌ای چندبعدی است که تمام جوامع به‌صورت‌های گوناگون آن را تجربه کرده و می‌کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می‌شود و بدیهی است که ناتوانی در تامین نیازهای پایه‌، در وجوه مختلف بحران‌های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می‌آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیش‌رو، شناسایی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی‌آن‌ها است. این تحقیق با استفاده از روش مرور سیستماتیک به مداقه در مقاله‌های مرتبط با فقرزدایی در پانزده سال اخیر پرداخته است. پس از جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط با حوزه فقرزدایی درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله‌ها نشان می‌دهد، فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می‌گیرد. بنابراین در جهت‌گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمی‌ غالب بوده و سایر ابعاد فقر به‌ویژه بعد اجتماعی تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه‌های اجرا و یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال‌زایی به‌عنوان‌ یکی از پایدارترین برنامه‌ها موردتوجه قرارگرفته است. به نظر می‌رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش‌هایی که از تقلیل‌گرایی به دور باشند خالی است.

کلمات کلیدی

توانمندسازی سیاست‌های کلی نظام فقر فقرزدایی مرور انتقادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089159,
author = {فیروزی, فریبا and صدیق اورعی, غلامرضا and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها 1384 تا 1399)},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2021},
volume = {9},
number = {36},
month = {December},
issn = {2345-2544},
pages = {798--827},
numpages = {29},
keywords = {توانمندسازی سیاست‌های کلی نظام فقر فقرزدایی مرور انتقادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها 1384 تا 1399)
%A فیروزی, فریبا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ 2345-2544
%D 2021

[Download]