رخساره های رسوبی, دوره (13), شماره (1), سال (2020-10) , صفحات (37-51)

عنوان : ( زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش عرب در قسمت میانی حوضه خلیج فارس )

نویسندگان: زهره قلندری , محمد وحیدی نیا , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش عرب )بخش بالای ی سازند سورمه( در میدان نفت ی بلال واقع در بخش میان ی حوضه خلیج فارس بر روی سازند دارب به صور پیوسته و در زیر سازند هیث با ناپیوستگ ی فرسایش ی قرار گرفته است. این بخش در میدان نفت ی مورد مطالعه 130 متر ضخامت دارد و از سنگ آهک ریز تا متوس دانه، دولومیت ریز تا متوس دانه و انیدریت تشکیل شده است. در این مطالعه تعداد 200 نمونه به دست آمده از مغزههای حفاری از دیدگاه دیرینه شناخت ی مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس آن د و زیستزون Kurnubia jurassica Interval Zone و Clypeina jurassica Range Zone که گویای سن کیمریجین تیتونین هستند، شناسای ی شده است. در بخش عرب به طور کل ی تعداد 12 رخساره به ترتیب از دریا به خشک ی شامل د و رخساره متعل به کمربند پشته سدی، سه رخساره متعل به کمربند لاگون، د و رخساره متعل به پهنه میان کشندی و پنج رخساره متعل به پهنه فراکشندی شناسای ی شده است. با توجه به قانون والتر و شواهد رخسارهای موجود، بخش عرب در پلتفرم )رمپ( کربناته هموکلینال با عم ک نهشته شده است. بر اساس دادههای حاصل از پرتو گاما، تغییرا رخسارهای و روزنداران کفزی موجود، بخش عرب ط ی یک سکان رسوب ی رده سوم نهشته شده است. مرز پایین این سکان رسوب ی با توجه به پیوستگ ی و نبود شواهد خروج از آب از نو SB2 و مرز سکانس ی بالای ی با توجه به ناپیوستگ ی فرسایش ی موجود و شواهد خروج از آب از نو SB1 است. تفسیر تغییرا سطح آب دریای بخش مورد مطالعه در زمان رسوبگذاری با منحن ی تغییرا سطح آب دریای جهان ی تا حدود زیادی مطابقت م یکند که این امر نشان از یکسان بودن شرای رسوبگذاری آنها است.

کلمات کلیدی

بخش عرب؛ ژوراسیک؛ روزنداران کفزی؛ محی رسوب ی؛ چینهنگاری سکانس ی؛ خلیج فارس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089162,
author = {قلندری, زهره and وحیدی نیا, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش عرب در قسمت میانی حوضه خلیج فارس},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-787X},
pages = {37--51},
numpages = {14},
keywords = {بخش عرب؛ ژوراسیک؛ روزنداران کفزی؛ محی رسوب ی؛ چینهنگاری سکانس ی؛ خلیج فارس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش عرب در قسمت میانی حوضه خلیج فارس
%A قلندری, زهره
%A وحیدی نیا, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2020

[Download]