مطالعات تطبیقی فقه و اصول, دوره (4), شماره (2), سال (2021-12) , صفحات (209-226)

عنوان : ( نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی )

نویسندگان: بلال شاکری , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقالب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در باب تعارض ادله علم اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه ها و نسبت های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری میشود. نوشتار پیشرو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی این نکته است که، آیا انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی میتواند شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این استوار است که این روش حل تعارض را میتوان به عنوان نظریهای علمی تحت عنوان نظریه انقالب نسبت در علم اصول شناخت. برای رسیدن به هدف مذکور و اثبات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه علمی )بیان تعاریف و ویژگیها( با تحلیل تعریفهای ارائه شده برای نظریه علمی و تأکید بر تعریف نظریه های فقهی و اصولی، و همچنین تحلیل و استخراج ویژگیهای مورد پذیرش در نظریه های علمی، به تطبیق تعاریف ارائه شده و ویژگی های مطرح شده بر انقلاب نسبت پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقالب نسبت به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید همچون یک نظریه به تمام جوانب و جزئیات دخیل در آن توجه داشته و با نگاهی کالن به تحلیل و بررسی آن پرداخت.

کلمات کلیدی

, انقالب نسبت, نظریه علمی, نظریه اصولی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089217,
author = {شاکری, بلال and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی},
journal = {مطالعات تطبیقی فقه و اصول},
year = {2021},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {4407-2676},
pages = {209--226},
numpages = {17},
keywords = {انقالب نسبت، نظریه علمی، نظریه اصولی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی
%A شاکری, بلال
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J مطالعات تطبیقی فقه و اصول
%@ 4407-2676
%D 2021

[Download]