علوم اجتماعی, دوره (17), شماره (2), سال (2021-2) , صفحات (1-32)

عنوان : ( حک شدگی اتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستباف )

نویسندگان: سمیه ورشوی , علی یوسفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرچه قیمت عنصری تعیین کننده در مبادلات بازار است و عمدتا به عنوان یک متغیر اقتصادی منظور می شود لکن ایده اساسی نوشتار حاضر این است که قیمت در بازار فرش صرفا نتیجه ی عرضه و تقاضا نیست، بلکه تحت تاثیر ساختار روابطی کنشگران اقتصادی یا انواع حک شدگی های اجتماعی نیز قرار دارد و شکل گیری قیمت در این بازار از رهگذر ساختار روابط اجتماعی میان خریدار و فروشنده شکل می گیرد. با هدف شناسائی مکانیزم های اجتماعی قیمت گذاری با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش مردم نگارانه با 35 مشارکت کننده از بازاریان فرش شهرهای مشهد، تهران، قم و اصفهان با حداکثر نوسان حرفه شامل تاجر، عمده فروش، خرده فروش، حق العمل کار و واسطه، مصاحبه عیمق انجام گرفته است. نتایج تحلیل مضمون متن (مصاحبه ها) نشان می دهد که شکل گیری قیمت در بازار فرش که متاثر از مواجهه ی فروشندگان با خریداران غریبه و آشنا است، منجر به ظهور دو نوع اصلی قیمت بازاری و قیمت حک شده می شود. در قیمت بازاری، معاملات فروشنده با خریداران غریبه صورت می گیرد که شامل سه نوع نقدی، مدت دار و سودآور است و در قیمت حک شده که معاملات با خریدار آشنا انجام می شود سه نوع قیمت شامل قیمت متعهدانه، رنج آور و واسطه گرانه قابل شناسائی است. نتایج به روشنی نشان می دهد قیمت در بازار فرش صرفا بر اساس محاسبات اقتصادی کنشگران به دست نمی آید، بلکه این قیمت ها حک شده در ساختارهای اجتماعی هستند و مکانیزم های اجتماعی عدیده ای در فرایند قیمت گذاری فرش دخیل هستند.

کلمات کلیدی

, شکل گیری قیمت, حک شدگی , بازار فرش, قیمت بازاری, قیمت حک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089238,
author = {ورشوی, سمیه and یوسفی, علی and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and اکبری, حسین},
title = {حک شدگی اتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستباف},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2021},
volume = {17},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1383},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {شکل گیری قیمت، حک شدگی ، بازار فرش، قیمت بازاری، قیمت حک شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حک شدگی اتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستباف
%A ورشوی, سمیه
%A یوسفی, علی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A اکبری, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2021

[Download]