مطالعات رفتار سازمانی, دوره (4), شماره (40), سال (2022-1) , صفحات (159-191)

عنوان : ( شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران )

نویسندگان: علی اصغر نیکو , غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار مسامحه در کارکنان، یکی از نمونه‌های مظاهر رفتار انحرافی کاری است که نقش مهمی در کاهش عملکرد مطلوب سازمان و افزایش متغیرهای نامطلوب سازمانی دارد. باتوجه‌به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه، این پژوهش به‌دنبال کشف الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست‌بانک ایران است. فلسفه پژوهش، تفسیری است، رویکرد آن کیفی و راهبرد مورداستفاده، داده‌بنیاد مبتنی‌بر رویکرد ظاهرشونده است. نمونه موردمطالعه، دوازده نفر از مدیران امور شعب در پست‌بانک ایران هستند که رسیدن به اشباع نظری به‌صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی هدف‌مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل مصاحبه‌ها و کدگذاری در دو مرحله کدگذاریِ حقیقی و نظری نشان می‌دهد که الگوی رفتار مسامحه در کارکنان شامل 173 کد باز است که چهارکد مربوط شرایط میانجی، تعداد پنج کد مربوط به زمینه، تعداد 28 کد مربوط به نتایج، تعداد هفت کد مربوط به اقتضائات، تعداد 11 کد مربوط به عوامل همبسته، 101 کد برای شرایط علی و تعداد 17 کد مقوله محوری را که رفتار مسامحه‌آمیز است، دربر می‌گیرد. شناخت این عوامل می‌تواند زمینه‌ای را فراهم آورد تا با شناخت دقیق این عوامل، مانع از توسعه و گسترش این رفتارها در سازمان‌ها شد. باتوجه‌به اینکه مهارت مدیریت مسامحه‌کاری، قابل آموزش است، ازاین‌رو سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌هایی برای آموزش مدیریت رفتار مسامحه‌کاری برای کارکنان و مدیران اجرا کنند و از این راه کارایی و اثربخشی سازمان افزایش یابد.

کلمات کلیدی

, رفتارهای انحرافی, مسامحه کاری, پست بانک ایران, تئوری داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089251,
author = {نیکو, علی اصغر and ملک زاده, غلامرضا and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا},
title = {شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2022},
volume = {4},
number = {40},
month = {January},
issn = {2322-1518},
pages = {159--191},
numpages = {32},
keywords = {رفتارهای انحرافی، مسامحه کاری، پست بانک ایران، تئوری داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران
%A نیکو, علی اصغر
%A ملک زاده, غلامرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2022

[Download]