یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, دوره (15), شماره (30), سال (2022-1) , صفحات (125-145)

عنوان : ( پیش‌بینی شاخص شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌آهک سازند تله زنگ در ساخت گاه سد هواسان )

نویسندگان: مهدی کرمی , مجتبی رحیمی شهید , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین پارامترهای شکنندگی و ژئومکانیکی به‌ویژه مقاومت فشاری تک‌محوره (UCS) و مدول یانگ (ES)، برای طراحی و کاربردهای مختلف مهندسی سنگ موردنیاز است. ارزیابی این پارامترها، فرآیندی زمان‌بر، طاقت‌فرسا و هزینه‌بر است و نیازمند تهیه‌ی مغزه‌های سنگی مناسب است؛ بنابراین، از همبستگی‌های تجربی برای پیش‌بینی خصوصیات سنگ‌ها استفاده می‌شود. در این پژوهش، برای پیش‌بینی شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سازند آهکی تله زنگ، از 74 نمونه مغزه سنگی تهیه‌شده از حفاری 10 گمانه ژئوتکنیکی به عمق 70 متر در ساخت گاه سد هواسان در شرایط خشک و اشباع استفاده شد. پس از بررسی آمار توصیفی نمونه‌ها در نرم‌افزار SPSS 25، روابط همبستگی از نوع رگرسیون ساده بر طبق بهترین برازش بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی برقرار شد و معادله تجربی با ضریب تعیین (R2=96)، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه نیز برای پیش‌بینی شاخص شکنندگی سنگ‌آهک تله زنگ ارائه گردید. درنهایت معادله تجربی به‌دست‌آمده برای تعیین شاخص شکنندگی (BI) در شرایط اشباع، بر اساس مقادیر مقاومت فشاری تک‌محوره (UCS)، مقاومت کششی برزیلی (BTS) و سرعت موج فشاری (Vp) و روابط آماری بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی با روابط گذشته مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد صحت و دقت روابط آماری ارائه‌شده با روابط گذشته مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

شکنندگی پارامترهای ژئومکانیکی روابط آماری سازند تله زنگ سد هواسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089260,
author = {کرمی, مهدی and رحیمی شهید, مجتبی and لشکری پور, غلامرضا},
title = {پیش‌بینی شاخص شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌آهک سازند تله زنگ در ساخت گاه سد هواسان},
journal = {یافته های نوین زمین شناسی کاربردی},
year = {2022},
volume = {15},
number = {30},
month = {January},
issn = {2228-5873},
pages = {125--145},
numpages = {20},
keywords = {شکنندگی پارامترهای ژئومکانیکی روابط آماری سازند تله زنگ سد هواسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی شاخص شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌آهک سازند تله زنگ در ساخت گاه سد هواسان
%A کرمی, مهدی
%A رحیمی شهید, مجتبی
%A لشکری پور, غلامرضا
%J یافته های نوین زمین شناسی کاربردی
%@ 2228-5873
%D 2022

[Download]