یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, سال (2021-1)

عنوان : ( ارزیابی شاخص شکنندگی S20 ، خصوصیات مهندسی و پتروگرافی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف )

نویسندگان: علی قاسم پور , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکنندگی یکی از مهمترین خصوصیات مکانیکی سنگ است که در حفاری سازه‌های زیرزمینی مانند حفر تونل کاربرد گسترده‌ای دارد. تاکنون روش‌های زیادی برای برآورد شکنندگی سنگ معرفی گردیده است اما استانداردی برای اندازه‌گیری شکنندگی مطرح نشده است. در این پژوهش بر روی 19 نمونه از برخی سنگ‌های آذرین (گرانیت، گرانودیوریت و داسیت) معدن سنگ آهن سنگان خواف آزمایشات تعیین شکنندگی S20، همراه با خصوصیات پتروگرافی (درصد کانی‌های اصلی)، فیزیکی (چگالی خشک، چگالی اشباع، تخلخل و درصد جذب‌ آب)، مکانیکی (مقاومت فشاری تک‌محوری، مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه‌ای) و دینامیکی(سرعت موج فشاری و برشی) در دو حالت خشک و اشباع انجام شد. تحلیل آماری نتایج نشان می‌دهد که با افزایشآلکالی فلدسپات و کاهش کوارتز و پلاژیوکلاز مقدار شکنندگی نمونه‌ها افزایش می‌یابد. همچنین وجود ریزدرزه‌ها و رگه‌های کربناتی باعث کاهش مقاومت و افزایش شکنندگی سنگ می‌شود و قابلیت حفرپذیری نمونه‌ ها آسان‌تر شده است که این عامل در حالت اشباع تشدید می‌گردد. یک رابطه معکوس بین شکنندگی S20 و شاخص‌های شکنندگی وجود دارد، و با افزایش مقدار شکنندگی S20 مقادیر شاخص‌های شکنندگی کاهش می‌یابد. ارتباط بین شکنندگی S20 با شاخص‌های شکنندگیB3 و B4 دارای بیشترین ضریب تعیین می‌باشد که به عنوان یک نتیجه می‌توان گفت که شکنندگی اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه می‌تواند در بیان شکنندگی سنگ‌ها واقع بینانه‌تر باشد.

کلمات کلیدی

, شکنندگی, S20, آلکالی فلدسپات, سنگ آذرین سنگان خواف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089261,
author = {قاسم پور, علی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {ارزیابی شاخص شکنندگی S20 ، خصوصیات مهندسی و پتروگرافی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف},
journal = {یافته های نوین زمین شناسی کاربردی},
year = {2021},
month = {January},
issn = {2228-5873},
keywords = {شکنندگی، S20، آلکالی فلدسپات، سنگ آذرین سنگان خواف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص شکنندگی S20 ، خصوصیات مهندسی و پتروگرافی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف
%A قاسم پور, علی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J یافته های نوین زمین شناسی کاربردی
%@ 2228-5873
%D 2021

[Download]