پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزش , 2021-05-25

عنوان : ( اثر 8هفته تمرین مقاومتی و تمرین با فیزیوبال بر میزان کمردرد وتعادل زنان سالمند )

نویسندگان: شیما رشید لمیر , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و فیزیوبال بر کمردرد و تعادل پویا زنان سالمند بود. روش شناسی: روش مطالعه در این تحقیق از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان سالمندان شهرستان نیشابور بود و نمونه آماری نیز شامل 30 نفر از سالمندان دارای کمردرد مکانیکال، با دامنه ی سنی 70-55 سال بود که به صورت هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه تجربی یک و دو و کنترل تقسیم شدند (هر گروه10 نفر). گروه تجربی یک به مدت هشت هفته در تمرینات تعادلی با فیزیوبال شرکت،گروه تجربی دو در تمرینات مقاومتی شرکت می کردند و گروه کنترل بدون تمرین بودند.پروتکل تمرینی دو ماه بود که در هر هفته سه جلسه و مدت جلسات تمرین برای هر جلسه 60 دقیقه بود که شامل؛ 10 دقیقه گرم کردن،45دقیقه برنامه تمرینی پروتکل و 5 دقیقه سرد کردن بود.قبل و بعد از هشت هفته تمرین، تعادل با تست ستاره و کمردرد با تست کیوبک اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی و تمرین با فیزیوبال هردو نسبت به گروه کنترل باعث بهبود تعادل و کمردرد شدند(001/0p=) ولی بین دو گروه تجربی برای کمردرد تفاوت معناداری وجود نداشت(79/0p=) اما در مورد تعادل این تفاوت معنا دار بود (004/0p=). نتیجه گیری: با وجود تاثیر هر دو پروتکل تمرین بر بهبود تعادل و کمردرد،به نظر می رسد که تمرین با فیزیوبال در مقایسه با تمرین مقاومتی،در زمینه بهبود تعادل می تواند موثر تر باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین مقاومتی , تمرین با فیزیوبال , تعادل , زنان سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089262,
author = {رشید لمیر, شیما and هاشمی جواهری, علی اکبر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {اثر 8هفته تمرین مقاومتی و تمرین با فیزیوبال بر میزان کمردرد وتعادل زنان سالمند},
booktitle = {پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزش},
year = {2021},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تمرین مقاومتی ، تمرین با فیزیوبال ، تعادل ، زنان سالمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر 8هفته تمرین مقاومتی و تمرین با فیزیوبال بر میزان کمردرد وتعادل زنان سالمند
%A رشید لمیر, شیما
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزش
%D 2021

[Download]