جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (8), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (161-177)

عنوان : ( تأثیر صرفه‌های ناشی از تجمع و شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , محمدعلی مقصودپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات «جغرافیای اقتصادی جدید» به عنوان نظریه ای در مورد ظهور تجمعات بزرگ که بر افزایش بازده به مقیاس و هزینه های حمل و نقل تکیه دارد، توسعه یافته است. این مقاله با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری صرفه‌-های ناشی از محلی شدن و همچنین صرفه های ناشی از شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در دوره زمانی 1397-1390 انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 31 استان کشور بوده و از داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تخمین مدل استفاده شده است. برای سنجش صرفه‌ های ناشی از تجمع بنگاه ها، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI) و برای سنجش صرفه های ناشی از شهرنشینی شاخص نخست شهری انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرفه های شهرنشینی اثر مثبت بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی داشته است اما ضریب متغیر آن (با ضریب 61/0) از نظر آماری معنی دار نشده است. در حالی که صرفه های ناشی از تجمع بنگاه ها اثر مثبت معنی داری (با ضریب 44/0) بر رشد اقتصادی صنایع مذکور دارد و این بدان معناست که تجمع بنگاه ها در نزدیکی یکدیگر به گونه ای بوده که توانسته است برای آن ها صرفه ایجاد نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با انتخاب صحیح و ایجاد و توسعه خوشه ها در حوزه های صنعتی، می تواند از طریق افزایش همکاری و مبادله اطلاعات، تأثیر چشمگیری بر توسعه اقتصادی آن حوزه داشت. لذا به کارگیری سیاست های شهرک های صنعتی و خوشه ای شدن و اجتناب از سیاست های تمرکززدایی بنگاه هایی که فعالیت مشابه دارند توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, صرفه های محلی شدن, صرفه های شهرنشینی, شاخص تمرکز بنگاه ها, صنایع غذایی و آشامیدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089289,
author = {صالح نیا, نرگس and محمدعلی مقصودپور},
title = {تأثیر صرفه‌های ناشی از تجمع و شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2021},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-3531},
pages = {161--177},
numpages = {16},
keywords = {صرفه های محلی شدن، صرفه های شهرنشینی، شاخص تمرکز بنگاه ها، صنایع غذایی و آشامیدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر صرفه‌های ناشی از تجمع و شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی
%A صالح نیا, نرگس
%A محمدعلی مقصودپور
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2021

[Download]