آبیاری و زهکشی ایران, دوره (15), شماره (6), سال (2022-3) , صفحات (1459-1468)

عنوان : ( برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب )

نویسندگان: مهدی باستانی , نرگس صالح نیا , سید شهاب میرباقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های پیش روی کشور، مصرف بی رویه ی آب به دلیل عدم ارزشگذاری صحیح آن است. در این راستا، اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب، به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا به تنظیم الگوی مصرف آب کمک شایانی می نماید. مطالعه ی حاضر تلاش می کند با ایجاد بازار فرضی برای شهروندان شهر مشهد مقدس، از طریق روش ارزش گذاری مشروط و برآورد الگوی لاجیت، به برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان در سال 1399 و بررسی عوامل اثرگذار بر ترجیحات عمومی افراد برای تعیین ارزش اقتصادی آب بپردازد. نتایج حاکی از آن است که تمایل به پرداخت شهروندان جهت مصرف هر متر مکعب آب مازاد با متغیر های سرانه قبض آب، بعد خانوار و متغیر مبالغ پیشنهادی رابطه منفی و با سطح تحصیلات رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیر بعد خانوار و افراد اخلاق گرا بیشترین کشش و اثرگذاری را در تمایل به پذیرش افزایش مبلغ قبض آب داشته اند. نتایج مربوط به برآورد الگوی لاجیت نیز حاکی از آن است که متوسط مصرف آب شهروندان مشهد مقدس برای هر خانوار (با میانگین بعد 3 نفر) برابر با 41/23 متر مکعب در ماه و تمایل به پرداخت هر خانوار برای یک متر مکعب آب مازاد کشاورزی برابر 52/14631 ریال در ماه است. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای واقعی نمودن قیمت آب، دریافت جرائم مرتبط با مصارف اضافی، تبیین دقیق پرداخت های پلکانی، و در نهایت هدفمندی دریافتی ها در راستای توسعه صنعت آبی کشور باشد.

کلمات کلیدی

, ارزش‏گذاری مشروط, تمایل به پرداخت, قبض آب, آب مازاد کشاورزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089290,
author = {مهدی باستانی and صالح نیا, نرگس and سید شهاب میرباقری},
title = {برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2022},
volume = {15},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-7942},
pages = {1459--1468},
numpages = {9},
keywords = {ارزش‏گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، قبض آب، آب مازاد کشاورزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب
%A مهدی باستانی
%A صالح نیا, نرگس
%A سید شهاب میرباقری
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2022

[Download]