نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (8), شماره (4), سال (2022-2) , صفحات (1-34)

عنوان : ( تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری )

نویسندگان: حسن رضایی , محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه مقدار بهینه قدرت بازار بانکداری برای حداکثر­سازی عملکرد آن می­باشد. برای این منظور با استفاده از آمارهای 170 کشور طی سال­های 2017-1995 به صورت ترکیبی از مدل گشتاورهای تعمیم­یافته سیستمی دو­مرحله­ای (Two-Step System GMM) برای آزمون و تخمین رابطه بین متغیرها استفاده شده است. پس از بررسی ایستایی متغیرها و روابط هم­انباشتگی مدل­ها، میزان اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر شاخص­های عملکرد، مدل­ها تخمین و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان می­دهد فرضیه­های ساختار-رفتار-عملکرد ((SCP و ساختارکارآ (ES) تایید می­شوند و فرضیه قدرت نسبی بازار RMP)) رد می­شود. یک رابطه U وارون بین تمرکز و سودآوری بدست آمد که تا سطح آستانه 164/0 برای شاخص لرنر، با افزایش تمرکز، سودآوری افزایش و بعد از آن کاهش می­یابد و رابطه بین تمرکز و کارایی، U شکل است که بعد از سطح آستانه 25/0 برای شاخص لرنر، کارایی افزایش می­یابد. لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می­شود تا رابطه بین تمرکز و سودآوری به صورت U شود. لذا کیفیت نهادی باعث تعدیل اثرات نامطلوب قدرت بازار بر سودآوری می­شود. همچنین لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می­شود تا رابطه بین تمرکز و کارایی به صورت U وارون گردد. به این معنی که در محیط با کیفیت نهادی پایین، قدرت بازار باعث ناکارایی و فرضیه زندگی آرام تایید می­شود و در محیط نهادی با کیفیت بالا، قدرت بازار باعث کارایی بیشتر و فرضیه زندگی آرام رد می­شود.

کلمات کلیدی

ساختار بازار عملکرد بانکی کیفیت نهادی گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (System GMM)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089291,
author = {رضایی, حسن and لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی},
title = {تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2022},
volume = {8},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-6578},
pages = {1--34},
numpages = {33},
keywords = {ساختار بازار عملکرد بانکی کیفیت نهادی گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (System GMM)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری
%A رضایی, حسن
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2022

[Download]