حکمت اسرا, دوره (2), شماره (36), سال (2021-9) , صفحات (147-183)

عنوان : ( بررسی استناد صدرالمتالهین به غزالی در مسالۀ توحید حقیقی )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی بایگی , حوران اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توحید از جمله مهمترین مسائلی است که اندیشمندان فِرق و مکاتب مختلف اسلامی، بدان پرداخته اند. به رغم آن که در بیشتر این مکاتب، توحید، حقیقتی دارای مراتب متعدد معرفی شده، درباره اعلی مرتبه توحید، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده، میکوشد تا پس از تقریر و تحلیل توحید حقیقی از منظر ملاصدرا و غزالی، به مقایسه و ارزیابی توحید حقیقی یا توحید اهل معرفت در بینش آنها اشاره کند. نتیجه به دست آمده از بررسیها آن است که با وجود شباهتهای ظاهری در عبارات ملاصدرا و غزالی و نیز استنادهای متعدد آخوند به او در مباحث مربوط به وحدت شخصی وجود، توحید نزد این دو اندیشمند چهرهای متفاوت دارد. ملاصدرا در دیدگاه نهایی خود، قائل به وحدت وجود است اما دیدگاه غزالی در این باره روشن نیست با این حال شواهد، بیشتر مبنی بر آن است که از منظر غزالی توحید عبارت است از وحدت شهود. بر اساس این تفاوت دلیلِ استنادهای متعدد ملاصدرا به غزالی، در مباحث توحید را یا باید ناشی از عدم توجه ملاصدرا به تفاوت وحدت وجود و وحدت شهود دانست و یا زیرکی صدرالمتألهین برای اقناع خصم.

کلمات کلیدی

, توحید حقیقی, وحدت شهود, وحدت وجود, ملاصدرا, غزالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089300,
author = {موسوی بایگی, سیده زهرا and اکبرزاده, حوران},
title = {بررسی استناد صدرالمتالهین به غزالی در مسالۀ توحید حقیقی},
journal = {حکمت اسرا},
year = {2021},
volume = {2},
number = {36},
month = {September},
issn = {2383-2916},
pages = {147--183},
numpages = {36},
keywords = {توحید حقیقی، وحدت شهود، وحدت وجود، ملاصدرا، غزالی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استناد صدرالمتالهین به غزالی در مسالۀ توحید حقیقی
%A موسوی بایگی, سیده زهرا
%A اکبرزاده, حوران
%J حکمت اسرا
%@ 2383-2916
%D 2021

[Download]