زمین شناسی و محیط زیست, دوره (15), شماره (54), سال (2021-6) , صفحات (1-18)

عنوان : ( بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3) )

نویسندگان: مجتبی نوری سرتنگی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , حسین صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد پارامترهای مقاومتی توده سنگ یکی از مهمترین مسائل مهندسی سنگ میباشد. بررسی پارامترهای ژئومکانیک و در نهایت طبقهبندی مهندسی تودههای سنگی در مرحله امکانپذیری و طراحی اولیه یک پروژه، که اطلاعات جامع بسیار کمی در رابطه با خواص ژئوتکنیکی تودههای سنگی، مقدار تنش و مشخصات آبشناسی در دسترس میباشد، میتواند بسیار مفید و سودمند باشد. هدف اصلی استفاده از یک سیستم طبقه بندی این است که بتوان پارامترهایی را دسته بندی نموده و با استفاده از نتایج آنها، ماهیت توده سنگ و چگونگی رفتار مهندسی آن را در شرایط مختلف فراهم آورد. از آنجایی که مشخصات توده سنگ در طراحی حفاری، طراحی نگهدارندهها، طراحی شیب و دیگر موارد مورد نیاز میباشد. بر این اساس لازم دیدیم تا پارامترهای مقاومتی ساختگاه سد خرسان-3را بدست آورده تا بتوان با آنالیز این دادهها زمان پایداری تونل، طبقهبندی ژئومکانیکی توده سنگ با استفاده از روشRMR, Q, GSIرا محاسبه کرده و ارتباط بین پارامترهای مقاومتی توده سنگ با میزان مدول الاستسیته و تغییر شکل را از روابط مختلف محاسبه و با همدیگر مقایسه کنیم

کلمات کلیدی

, آهک آسماری طبقه‌بندی ژئومکانیک سد خرسان-3 RMR, Q, GSI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089311,
author = {نوری سرتنگی, مجتبی and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد and صادقی, حسین},
title = {بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3)},
journal = {زمین شناسی و محیط زیست},
year = {2021},
volume = {15},
number = {54},
month = {June},
issn = {2008-4250},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {آهک آسماری طبقه‌بندی ژئومکانیک سد خرسان-3 RMR; Q; GSI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3)
%A نوری سرتنگی, مجتبی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%A صادقی, حسین
%J زمین شناسی و محیط زیست
%@ 2008-4250
%D 2021

[Download]