افق توسعه آموزش علوم پزشکی, سال (2021-6)

عنوان : ( مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف )

نویسندگان: حسین کارشکی , فاطمه حاجی آبادی , مریم باقری , اکبر قنبری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: نقطه برش در یک آزمون، نمره ای است که آزمون دهندگان را به طبقات مختلف(نظیر رد – قبول ) تقسیم می کند. فرایند تعیین نقطه برش در آزمون های حوزه آموزشی به کرات مورد استفاده قرار می گیرد .نقطه برش باید بر اساس یک متدولوژی مورد قبول عموم بوده و منعکس کننده قضاوت افراد با کفایت و واجد شرایط باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین مبانی اولیه تعیین نقطه برش در آزمون های پیشرفت تحصیلی انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که طی آن کلیه مقالات مرتبط با هدف، با استفاده از کلید واژه های فارسی استاندارد سازی آزمون و تعیین نقطه برش در سایت های معتبر علمی فارسی و انگلیسی جستجو شد. نتایج: در جستجوی انجام شده، هیچ منبع علمی معتبر فارسی در زمینه تعیین نقطه برش یافت نشد. با این حال مقالات و کتب انگلیسی موجود در این زمینه به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتیجه گیری: با وجود اهمیت تعیین صحیح نقطه برش علی الخصوص در آزمونهای پیشرفت تحصیلی، واینکه متون فارسی حاوی منابع اندکی در زمینه اصول و مبانی انجام این کار می باشد و احتمالا اندک بودن این منابع موجب آشنایی کمتر پزوهشگران با روند صحیح تعیین نقطه برش و تمایل انها به استفاده از روش های غیر علمی جهت انجام این مهم در مطالعات خود می باشد، این مقاله می تواند به عنوان راهنمای مبانی اولیه تعیین نقطه برش در آزمون های پیشرفت تحصیلی ، کمک کننده باشد

کلمات کلیدی

آزمون های پیشرفت تحصیلی استاندار سازی آزمون تعیین نقطه برش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089316,
author = {کارشکی, حسین and فاطمه حاجی آبادی and مریم باقری and اکبر قنبری مقدم},
title = {مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف},
journal = {افق توسعه آموزش علوم پزشکی},
year = {2021},
month = {June},
issn = {2228-6438},
keywords = {آزمون های پیشرفت تحصیلی استاندار سازی آزمون تعیین نقطه برش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف
%A کارشکی, حسین
%A فاطمه حاجی آبادی
%A مریم باقری
%A اکبر قنبری مقدم
%J افق توسعه آموزش علوم پزشکی
%@ 2228-6438
%D 2021

[Download]