راهبرد سیاسی, دوره (19), شماره (4), سال (2022-3) , صفحات (63-83)

عنوان : ( واکاوی تأثیر ابداع « واژه سازی» و «نهاد سازی» در سبک زندگی سیاسی )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرد صاحب سبک در ساحت سیاست، سبک خود را با ابزار ابداعاتی خاص به منصه ظهور می-رساند. نقش ابداع در سبک سازی آن‌چنان اهمیتی دارد که برخی سبک را بازتاب ابداعات نائل آمده صاحب‌سبک می داننداین پژوهش به بررسی تأثیر«ابداع واژه سازی» و «ابداع نهادسازی» در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و فردی صاحب سبک پرداخته شده است. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام خمینی نشان می دهد فرهنگی که امام با استفاده نوآورانه از ادبیاتی همچون «روز قدس»، «امت اسلامی»، «اسلام ناب محمدی»، «شیطان بزرگ»، «حزب مستضعفین» پایه گذاری می‌نمود علاوه بر اینکه مصداقی از ارائه راهکاری جدید برای برون رفت از چالش های پیش روی جهان اسلام و ملت-های تحت ستم محسوب می شد خود به‌نوعی تأسیس نظام جهانی جدید و خاصی برای تسهیل نیل به اهداف سیاست الهی و نهایتا تثبیت سبک ایشان نیز قلمداد می شد. .نهادهایی که بر اساس توجه به نیازهای زمان و اقتضاء شرایط و مبتنی بر نوع بینش و گرایش امام طراحی و بنا نهاده شد توانست در مدت کوتاهی ثبات لازم برای کنترل جامعه نوپیدای جدید پس از انقلاب را به ارمغان آورد.

کلمات کلیدی

, امام خمینی, سبک زندگی سیاسی, انقلاب اسلامی, ابداع واژه سازی, ابداع نهاد سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089341,
author = {عنوانی, سیدحامد and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین and حسینی, سیدمرتضی},
title = {واکاوی تأثیر ابداع « واژه سازی» و «نهاد سازی» در سبک زندگی سیاسی},
journal = {راهبرد سیاسی},
year = {2022},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {2588-4565},
pages = {63--83},
numpages = {20},
keywords = {امام خمینی، سبک زندگی سیاسی، انقلاب اسلامی، ابداع واژه سازی، ابداع نهاد سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی تأثیر ابداع « واژه سازی» و «نهاد سازی» در سبک زندگی سیاسی
%A عنوانی, سیدحامد
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J راهبرد سیاسی
%@ 2588-4565
%D 2022

[Download]