پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (11), شماره (2), سال (2022-4) , صفحات (32-55)

عنوان : ( بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه )

نویسندگان: معصومه عیلامی رودمعجنی , مقصود امین خندقی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش ارائه تصویری جدید از نقش و ماهیت مبانی دینی در مطالعات برنامه درسی از طریق بازاندیشی در مناسبات میان دین و فلسفه است. یافته‌ها با استفاده از روش پژوهش تحلیل نظرورزانه نشان داد اغلب رویکردهای موجود در مناسبات دین و فلسفه نواقص و محدودیت‌هایی نسبت به ماهیت مبانی دینی برنامه درسی دارند. برای مثال، در رویکرد تقدم فلسفه بر دین، مبانی فلسفی به مثابه شالوده برنامه درسی بوده و تمام مسائل و ابعاد برنامه درسی بر اساس مفروضات فلسفی صورت‌بندی می شود و مبانی دینی در ذیل مبانی فلسفی مطرح است. در رویکرد عقل‌گرایی افراطی مبانی فلسفی نقش بنیادی را در برنامه-درسی دارد و مبانی دینی بعنوان مبنایی مستقل جایگاهی در برنامه درسی ندارد و در ذیل مبانی جامعه‌شناسی یا تاریخی مطرح می شود. لذا برای عبور از این محدودیت‌ها و تعریف نقشی فعال و بنیادین به مبانی دینی برنامه درسی، نگاهی بازاندیشانه بر اساس دیدگاه صدرایی به مناسبات دین و فلسفه، به‌عنوان دو منظومه معرفتی ضروری است. بدین منظور دیدگاه ملاصدرا در زمینه مناسبات دین و فلسفه تحلیل و بر اساس هشت ویژگی کلیدی این دیدگاه، دلالت‌های آن در قلمرو مبانی دینی برنامه-درسی مشخص شد. در نگاه جدید ماهیت و نقش مبانی دینی در مطالعات برنامه درسی دچار دگرگونی می‌شود. دین به‌عنوان یک منظومه معرفتی و به‌ تبع آن، مبانی دینی به مثابه یک نظام معرفتی و شبکه معنایی منسجم (نظریه) تغییر کرده و نقش مبانی دینی به معنای بنیادی برای دانش برنامه درسی است. در این معنا دین و مبانی دینی در تمامی ابعاد معرفتی، سطوح و مراتب مختلف حضور داشته و مؤثر است.

کلمات کلیدی

, مبانی دینی, دانش برنامه درسی, دین, فلسفه, ملاصدرا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089346,
author = {عیلامی رودمعجنی, معصومه and امین خندقی, مقصود and جوارشکیان, عباس},
title = {بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2022},
volume = {11},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6360},
pages = {32--55},
numpages = {23},
keywords = {مبانی دینی، دانش برنامه درسی، دین، فلسفه، ملاصدرا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه
%A عیلامی رودمعجنی, معصومه
%A امین خندقی, مقصود
%A جوارشکیان, عباس
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2022

[Download]