پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, دوره (11), شماره (23), سال (2023-2) , صفحات (19-43)

عنوان : ( طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایران )

نویسندگان: امیرحسین سپهریان , محمد کشتی دار , مجید زحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایرانی بود. روش پژوهش کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد و رهیافت گلیزری بود و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات اسناد و مصاحبه ‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان به دست آمد. جامعة آماری پژوهش از استادان رشته‌ی تربیت‌بدنی، مربیان و معلمان ورزش، کارشناسان تربیت بدنی و مدیران تربیت بدنی سازمان‌های ورزشی که در زمینة اوقات فراغت ورزشی فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی داشتند را شامل می‌شد. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله‌برفی بود و حجم نمونه از پیش تعیین نشده و نمونه‌گیری تا حد اشباع نظری (17 نفر) ادامه یافت. جهت استخراج و تحلیل کدها، مقولات و ابعاد مدل پژوهش از مصاحبه‌ها از نرم‌افزار تحلیل آماری کیفی Atlas-ti 2018 استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد مدل پژوهش از 103 کد باز و 12 مقوله شامل مدیریتی، برنامه‌ریزی، ساختاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی، دولتی، شخصی، خانوادگی، انگیزشی و نگرشی تشکیل شده است که در سه بعد اساسی سازمانی، محیطی و فردی دسته بندی شدند. آگاهی از عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در زندگی جوانان ایرانی ارائه شده در پژوهش حاضر می‌تواند منبعی کاربردی و جامع برای رفع محدودیت‌های اوقات فراغت ورزشی جوانان و ترویج ورزش در اوقات فراغت جوانان ایرانی برای مسئولان نهادهای مرتبط با ورزش و جوانان باشد.

کلمات کلیدی

اوقات فراغت تفریح جوانان فراغت ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089349,
author = {سپهریان, امیرحسین and کشتی دار, محمد and زحمتی, مجید},
title = {طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایران},
journal = {پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی},
year = {2023},
volume = {11},
number = {23},
month = {February},
issn = {2345-4628},
pages = {19--43},
numpages = {24},
keywords = {اوقات فراغت تفریح جوانان فراغت ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایران
%A سپهریان, امیرحسین
%A کشتی دار, محمد
%A زحمتی, مجید
%J پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
%@ 2345-4628
%D 2023

[Download]