روستا و توسعه پایدار فضا, دوره (2), شماره (7), سال (2022-3) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس( شهری - روستایی) ایران در مقیاس استانی )

نویسندگان: حمید شایان , زینب عرفانی , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاجرت معکوس بیانگرمهاجرت از نقاط شهری به مناطق روستایی است ودر سرشماریهای عمومی ایران با عنوان مهاجرت شهر به روستا داده هایی را ارائه می دهد که در واقع، مجموع مهاجران بازگشتی از شهر به محل تولد خودیعنی روستا،با مهاجرانی است که در شهر متولد ولی به روستا مهاجرت دائم کرده اند. اهمیت موضوع را می توان از پیشینه جدید تحقیقات مهاجرت که تمرکز بر مهاجران بازگشتی و معکوس دارند، دریافت. هدف این تحقیق،بررسی و تحلیل تطبیقی مهاجرت معکوس-شهر به روستا، در مقیاس استانی بر پایه روش توصیفی-تحلیلی است. داده های مورد نیازاز سرشماریهای سالهای 1385 و 1395ز سایت مرکز آمار ایران برداشت شده است. طبق یافته های تحقیق،در مقطع95-1385 در کل کشور، موازنه مهاجرت بین روستا و شهر برخلاف دهه های قبل از آن، متعادل شده است. بررسی تطبیقی نشان می دهد بیشترین تحول مثبت در استان های تهران،ایلام،یزد،سمنان، خراسان جنوبی و رضوی و بیشترین تحول منفی در چهارمحال و بختیاری،زنجان، خراسان شمالی و هرمزگان اتفاق افتاده است. با توجه به این دو تحول متضاد، به همراه شاخص های اثربخشی مثبت و منفی و موازنه مهاجرت بین روستا و شهر می توان گفت در سه استان چهارمحال و بختیاری،زنجان و کردستان، مهاجرت سنتی روستا به شهر بر مهاجرت معکوس غلبه مطلق داشته و این فرایندنامطلوب در آینده نیزبه احتمال زیادادامه خواهد داشت. برعکس، در استان های بوشهر، گیلان و مازندران، غلبه با مهاجرت معکوس و در استانهای تهران، خراسان رضوی و جنوبی،ایلام،سمنان ویزددر آینده شاهد غلبه بیشترمهاجرت معکوس بر سنتی خواهیم بود. از نظر حجمی،استانهای تهران، خراسان رضوی،مازندران و گیلان به تنهایی 33 درصد از کل مهاجران معکوس را جذب کرده در کل استانهای کشور، ضریب همبستگی منفی 477/0 بین شاخص محرومیت و نسبت مهاجران معکوس به جمعیت روستایی نشان داده است که استانهای دارای مناطق روستایی محروم تر از نظر شاخص های محیطی،اجتماعی،اقتصادی، مهاجر معکوس کمتری داشته اند. در نهایت شکل های حاصل از نرم افزارARC GISنشان می دهد تباینات فضایی در سطح کشور ازنظرمهاجرت معکوس، بسیارشدیدو به نفع نواحی پرتراکم شمالی گیلان،مازندران و بوشهر و پیرامون کلان شهرهای تهران، مشهد، قم ویزدمی باشد. بنابراین دریرنامه ریزی فضایی سرزمین ایران،کاهش سطح محرومیت مناطق روستایی استان های چهارمحال و بختیاری،زنجان، کردستان،خراسان شمالی و هرمزگان از اولویت بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, مهاجرت معکوس, موازنه مهاجرت, اثربخشی مهاجرت, استان های ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089383,
author = {شایان, حمید and عرفانی, زینب and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس( شهری - روستایی) ایران در مقیاس استانی},
journal = {روستا و توسعه پایدار فضا},
year = {2022},
volume = {2},
number = {7},
month = {March},
issn = {۲۷۱۷-۳۵۰X},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {مهاجرت معکوس، موازنه مهاجرت، اثربخشی مهاجرت، استان های ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس( شهری - روستایی) ایران در مقیاس استانی
%A شایان, حمید
%A عرفانی, زینب
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J روستا و توسعه پایدار فضا
%@ ۲۷۱۷-۳۵۰X
%D 2022

[Download]