برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (11), شماره (43), سال (2022-3) , صفحات (103-120)

عنوان : ( تحلیل رابطه اشتغال زودرس با توسعه انسانی در استان های ایران )

نویسندگان: حمید شایان , زینب عرفانی , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اشتغال زودرس، هنگامی که جسم و روان کودکان و نوجوانان در حال رشد است و باید همة آنها تحصیل کنند و آموزش ببینند، آثار زیانباری را به جامعه تحمیل می کند؛ ضمن اینکه بسته به شدت آن نشانة بارز میزان فقر و فلاکت به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به اهمیت موضوع، تحلیل تفاوتهای فضایی این پدیدۀ ناخوشایند در مقیاس استانی و تبیین رابطة آن با سطح توسعه انسانی و شاخص های سه گانه آن یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی، سواد و امید به زندگی، هدف این پژوهش است. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ای است. بعضی از شاخص های پژوهش براساس داده های سرشماری سال 1395 محاسبه شده اند. شاخص میزان زوداشتغالی، نسبت اشتغال در سنین 14-10 سال و 19-15 سال به کل جمعیت آنها و شاخص توسعة انسانی براساس فرمول سازمان ملل متحد، ترکیبی از سواد، تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی است. تحلیل شاخص های پژوهش در نرم افزار SPSS نشان می دهد بین میزان اشتغال زودرس با دو شاخص سرانة تولید ناخالص داخلی و سواد در سطح معنی داری 05/0 رابطة معکوسی وجود دارد، ولی رابطة مزبور با شاخص امید به زندگی در سطح 08/0 تأیید شده است. می توان ادعا کرد در مناطقی که سطح سواد پایین تر است، سطح تولید ناخالص هم پایین تر است و زوداشتغالی رواج بیشتری دارد؛ بنابراین برای کمینه سازی پدیدۀ نامطلوب زوداشتغالی، لازم است به سطح باسوادی و سرانة تولید داخلی به ویژه در مناطق شرقی و شمال غربی کشور توجه بیشتری شود. شکل های جغرافیایی در محیط نرم افزار GIS ARC ،شکاف فضایی بین دو پهنة بحرانی مناطق شرقی- شمال غربی با سا یر مناطق کشور را ارا ئه داده اند. واژه های کلیدی: اشتغال زودرس، توسعه انسانی، امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، سواد.

کلمات کلیدی

, اشتغال زودرس, توسعه انسانی, امید به زندگی, تولید ناخالص داخلی, سواد, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089384,
author = {شایان, حمید and عرفانی, زینب and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {تحلیل رابطه اشتغال زودرس با توسعه انسانی در استان های ایران},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2022},
volume = {11},
number = {43},
month = {March},
issn = {2228-7485},
pages = {103--120},
numpages = {17},
keywords = {اشتغال زودرس، توسعه انسانی، امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، سواد، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رابطه اشتغال زودرس با توسعه انسانی در استان های ایران
%A شایان, حمید
%A عرفانی, زینب
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2022

[Download]