مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (10), شماره (19), سال (2022-8) , صفحات (1-28)

عنوان : ( رفتارشناسی عرض و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری )

نویسندگان: حمید شایان , مهدی مودودی ارخودی , سجاد فردوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی الگوی رفتاری متقاضیان و عرضه‌کنندگان محصولات گردشگری در مقصدهای مختلف، به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی تلقی می‌شود. در این راستا، هدف این پژوهش تدوین مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری است. بر این اساس، به بررسی نظام مند پیشینه پژوهش با رویکرد فراترکیب به منظور شناسایی و طبقه بندی عوامل مرتبط با تغییرات عرضه و تقاضای گردشگری بر اساس تحولات نظام سرمایه‌داری پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهش های منتشرشده در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق بود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رفتار عرضه و تقاضای گردشگری به موازات تحولات نظام سرمایه داری از فوردیسم تا پسافوردیسم، دچار تغییر شده است. بر این اساس تغییرات رفتاری تقاضای گردشگری بر مبنای سه مؤلفه برنامه ریزی، محصولات گردشگری، و خصوصیات، قابل تعریف است. همچنین تغییرات رفتاری عرضه گردشگری، مبتنی بر چهار مؤلفه اقتصادی، برنامه ریزی، محصولات گردشگری، و ساختار و کارکرد قابل تعریف است. با سنجش و ارزیابی مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری که بر اساس تحولات نظام سرمایه-داری، در این پژوهش ارائه گردید، زمینه لازم برای آگاهی نسبت به الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری را فراهم می آورد که هدایت‌کننده توسعه گردشگری در مناطق مختلف خواهد بود.

کلمات کلیدی

گردشگری. نظام سرمایه داری. فوردیسم. پسافوردیسم. بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089486,
author = {شایان, حمید and مهدی مودودی ارخودی and سجاد فردوسی},
title = {رفتارشناسی عرض و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری},
journal = {مطالعات اجتماعی گردشگری},
year = {2022},
volume = {10},
number = {19},
month = {August},
issn = {2382-9664},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {گردشگری. نظام سرمایه داری. فوردیسم. پسافوردیسم. بازاریابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتارشناسی عرض و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری
%A شایان, حمید
%A مهدی مودودی ارخودی
%A سجاد فردوسی
%J مطالعات اجتماعی گردشگری
%@ 2382-9664
%D 2022

[Download]