پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (23), شماره (4), سال (2021-12) , صفحات (121-142)

عنوان : ( تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا )

نویسندگان: وحید خادم زاده , کوکب دارابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه استعاره‌های مفهومی بیان می‌دارد که فهم مفاهیم انتزاعی به واسطه مفاهیم عینی و کمتر انتزاعی امکان‌پذیر می‌شود. لیکاف و جانسون، «علیت» را به عنوان یکی از مفاهیم انتزاعی معرفی می‌کنند که به واسطه استعاره‌های مفهومی گوناگونی فهم و توصیف می‌شود. علیت، چه در زبان متعارف و روزمره و چه در متون علمی و تخصصی، به واسطه ساز و کارهای شناختی واحدی مفهوم‌سازی می‌شود. این پژوهش در چارچوب نظریه استعاره مفهومی، واژگان گوناگونی را که به منظور توصیف علیت در کتاب الشواهد الربوبیة به کار گرفته شده است، تحلیل می‌کند. مهم‌ترین استعاره‌های مفهومی به‌کاررفته در الشواهد الربوبیة در توصیف علیت استخراج شده است. هر یک از این استعاره‌ها به واسطه مشتقات یک یا چند ریشه لغوی در متن کتاب ظهور و بروز می‌یابد. با محاسبه فراوانی به‌کارگیری تمام واژگانی که ذیل استعاره‌ای، علیت را توصیف می‌کنند، فراوانی آن استعاره در کتاب الشواهد الربوبیة استخراج می‌شود. استعاره‌های معرفی‌شده در این پژوهش به ترتیب فراوانی آماری در کتاب الشواهد الربوبیة عبارت‌اند از: «علیت حرکت به سمت خارج است» (306)؛ «علیت اساس و پایه قرارگرفتن است» (156)؛ «علت نقطه آغاز است» (120)؛ «علیت ساختن است» (117)؛ «علیت بر جای گذاشتن نشانه است» (112)؛ «علیت انتقال دارایی‌ها است» (61).

کلمات کلیدی

, علیت, استعاره مفهومی, الشواهد الربوبیة, ملاصدرا, لیکاف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089504,
author = {خادم زاده, وحید and دارابی, کوکب},
title = {تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2021},
volume = {23},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-9791},
pages = {121--142},
numpages = {21},
keywords = {علیت، استعاره مفهومی، الشواهد الربوبیة، ملاصدرا، لیکاف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا
%A خادم زاده, وحید
%A دارابی, کوکب
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2021

[Download]