هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2022-01-25

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: جعفر نباتی , افسانه یوسفی , سیده محبوبه میرمیران , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار جهت شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد و برآورد وراثت‌پذیری و تنوع ژنتیکی این صفات در 459 ژنوتیپ نخود کابلی در سال زراعی 1398-1399 تحت شرایط مزرعه انجام شد. نتایج نشان داد، بالاترین میزان وراثت‌پذیری به ترتیب مربوط به صفات عملکرد دانه، عملکرد زیست‌توده و تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت و کمترین وراثت‌پذیری مربوط به صفات طول برگچه، تعداد برگچه و تعداد شاخه فرعی بود. بیش‌ترین تغییرات ژنوتیپی مربوط به صفات عملکرد زیست‌توده (82/46) و تعداد غلاف در بوته (30/44) در نخود کابلی بود. مقدار نسبی شاخص شانون برای عادت رشدی (98/0) و رنگ برگ (88/0) در نخود کابلی بالاترین میزان را به خود اختصاص داد که بیانگر تنوع بالا این صفات است.

کلمات کلیدی

, شاخص شانون, ضریب تغییرات ژنوتیپی, وراثت‌پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089508,
author = {نباتی, جعفر and یوسفی, افسانه and سیده محبوبه میرمیران and محمد زارع مهرجردی},
title = {ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2022},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شاخص شانون، ضریب تغییرات ژنوتیپی، وراثت‌پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)
%A نباتی, جعفر
%A یوسفی, افسانه
%A سیده محبوبه میرمیران
%A محمد زارع مهرجردی
%J هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2022

[Download]