دانش سیاسی, دوره (18), شماره (1), سال (2022-3) , صفحات (55-82)

عنوان : ( فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ )

نویسندگان: آرش بیداله خانی , محبوبه فرخاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه در جهان امروز مفهومی کلیدی است که در فرهنگ‌های مختلف جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان یکی از عوامل تفکیک‌کننده کشورها مطرح می‌شود. یکی از مهمترین ابعاد توسعه، توسعه سیاسی است که به‌معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل‌وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی تعریف می‌شود. از این منظر دستیابی به توسعه سیاسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن ارزشمند است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف گونه‌شناسی عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در پژوهش‌های مندرج در نشریات منتخب علمی ـ پژوهشی دهه ۹۰ به‌دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش بوده است که مطالعات توسعه سیاسی در ایران تحت تأثیر چه عواملی انجام شده است؟ در پاسخ به این پرسش از طریق روش فراتحلیل و با بررسی ۴۸ پژوهش موجود در نمونه بر این امر تأکید می‌شود که از میان چهار دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، رهیافت بیشتر پژوهش‌های انجام شده در بستر مورد نظر مبتنی بر عوامل فرهنگی بوده است و محورهای شکاف‌های فرهنگی و قومیتی، ضعف‌های فرهنگ سیاسی و فرهنگ‌سازی با بیشترین فراوانی جز پرتکرارترین مفاهیم شناسایی شده در ارتباط با عوامل اثرگذار بر جریان توسعه سیاسی ایران قلمداد شده است.

کلمات کلیدی

, توسعه سیاسی, جمهوری اسلامی ایران, رشد سیاسی, فرا تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089561,
author = {بیداله خانی, آرش and فرخاری, محبوبه},
title = {فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰},
journal = {دانش سیاسی},
year = {2022},
volume = {18},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-0743},
pages = {55--82},
numpages = {27},
keywords = {توسعه سیاسی،جمهوری اسلامی ایران، رشد سیاسی، فرا تحلیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰
%A بیداله خانی, آرش
%A فرخاری, محبوبه
%J دانش سیاسی
%@ 2008-0743
%D 2022

[Download]