پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (29), شماره (100), سال (2022-3) , صفحات (411-451)

عنوان : ( Analysis of the Asymmetric Impact of Macroeconomic Factors on credit to the Private Sector During the Boom and Credit Crisis )

نویسندگان: احسان زنگنه , غلامرضا زمانیان , محمدنبی شهیکی تاش , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند تسهیلات بانکی می‌تواند به پیش‌بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران‌های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می‌شود. بنابراین برای سیاست‌گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی با داده‌های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می‌شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می‌شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می‌کند و استفاده از مدل‌های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.

کلمات کلیدی

, شبکه بانکی, تسهیلات اعتباری, مارکوف سوئیچینگ, احتمالات انتقال متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089579,
author = {احسان زنگنه and غلامرضا زمانیان and محمدنبی شهیکی تاش and چشمی, علی},
title = {Analysis of the Asymmetric Impact of Macroeconomic Factors on credit to the Private Sector During the Boom and Credit Crisis},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2022},
volume = {29},
number = {100},
month = {March},
issn = {1027-9024},
pages = {411--451},
numpages = {40},
keywords = {شبکه بانکی، تسهیلات اعتباری، مارکوف سوئیچینگ، احتمالات انتقال متغیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Analysis of the Asymmetric Impact of Macroeconomic Factors on credit to the Private Sector During the Boom and Credit Crisis
%A احسان زنگنه
%A غلامرضا زمانیان
%A محمدنبی شهیکی تاش
%A چشمی, علی
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2022

[Download]