برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (13), شماره (49), سال (2022-10) , صفحات (1-20)

عنوان : ( تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا- شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی )

نویسندگان: مریم نادری , مریم قاسمی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده از جمله جریانات عمده میان سکونتگاه های شهری و روستایی روابط اقتصادی در زمینه کشاورزی است که با انتقال محصولات تولید شده به بازار شهری صورت می گیرد و بدنبال خود، سایر جریانات موجود(نیروی کاری، افراد،سرمایه و...) را تحت تاثیر قرار می دهد. جریان های فضایی بین شهر و روستا در گذر زمان از عوامل کلیدی در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی است. این روابط اگر به صورت مکمل باشد به عملکردهای دو سویه منجر می شود و می تواند زمینه ساز توسعه روستایی شود. بر این اساس هدف مقاله حاضر تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا-شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی است. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و اطلاعات از طریق روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده است واحد تحلیل کشاورزان روستاهای نمونه شهرستان خرم آباد بوده است. در این مطالعه 22 روستا با استفاده از طبقه بندی تخصیص یافته انتخاب و در هر یک از آنها، روابط اقتصادی 383 خانوار کشاورزی روستایی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه به منظور تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا-شهری از 5 مولفه اصلی و 41 گویه استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS به کمک آنالیز تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد در اغلب مولفه ها روابط اقتصادی روستا-شهری در شهرستان خرم آباد عمدتا با شهر خرم آباد بوده و الگوی روابط اقتصادی روستا-شهری در زمینه کشاورزی نوع ویژه ای از\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"روابط سلطه\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" با ماهیت \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"استثماری\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" از سوی شهر خرم آباد بر نواحی روستایی را نشان می دهد. در واقع روابط اقتصادی موجود به پیوندهای مکمل روستا-شهری منجر نشده و در حد انگلی و با سلطه شهر خرم آباد و به نفع شهر برقرار است.

کلمات کلیدی

, روابط روستایی- شهری, پیوندهای اقتصادی , خرم آباد, پیوندهای کشاورزی, تجزیه واریانس یک طرفه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089618,
author = {نادری, مریم and قاسمی, مریم and شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا- شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2022},
volume = {13},
number = {49},
month = {October},
issn = {2251-6735},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {روابط روستایی- شهری، پیوندهای اقتصادی ، خرم آباد، پیوندهای کشاورزی،تجزیه واریانس یک طرفه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا- شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی
%A نادری, مریم
%A قاسمی, مریم
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2022

[Download]