بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (26), شماره (95), سال (2022-2) , صفحات (16-27)

عنوان : ( بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زا )

نویسندگان: فخری شهیدی , سحر روشنک , سید زانا پیرخضرانیان , محمدهادی سخاوتی , عاطفه سرادقی توپکانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: معرفی مواد ضد میکروبی جدید یا بررسی اثر هم افزایی ترکیبات موجود، به عنوان یک استراتژی درمانی در برابر سویه-های میکروبی مقاوم به یک یا چند آنتی بیوتیک، ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فعالیت ضد میکروبی و اثر هم افزایی لاکتوفرین کایمرا (cLF)، در تعامل با برخی آنتی بیوتیک های رایج درمانی بود. روش کار: فعالیت ضد میکروبی cLF و آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) تعیین و متعاقب با آن، اثر هم افزایی این پپتید با هر یک از آنتی بیوتیک های مذکور به روش چک برد، علیه E. coli ، P. aeruginosa و S. typhi ، بررسی و حداقل غلظت بازدارنده کسری (FIC) گزارش گردید. آزمون بررسی خروج مواد از سیتوپلاسم، ترسیم منحنی های زنده مانی و فعالیت پپتید و آنتی بیوتیک ها به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر، و موفولوژی سلول باکتریایی با کمک میکروسکوپ اکترونی روبشی در غلظت های MIC و FIC انجام شد. یافته ها: اثر هم افزایی در ترکیبِ cLF با همه آنتی بیوتیک ها، مشاهده شد. نتایج نشان داد که در غلظت های FIC، خروج مواد از سیتوپلاسم و تعداد سلو های زنده مانده، به طور معنی داری به ترتیب بیشتر و کمتر از زمانی است که پپتید یا آنتی بیوتیک ها به صورت منفرد استفاده گردند. فعالیت پپتید و آنتی بیوتیک ها در غلظت FIC، روند افزایشی داشت و تصاویر SEM در این غلظت نشان دهنده آسیب شدید غشایی سلول های باکتریایی، بود. نتیجه گیری: استفاده از cLF و آنتی بویتیک ها در غلظت های FIC منجر به کاهش مقدار مصرفی هر دو ماده می گردد.

کلمات کلیدی

فعالیت ضد میکروبی؛ اثر هم افزایی؛ پپتید های ضد میکروبی؛ آنتی بیوتیک ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089630,
author = {شهیدی, فخری and روشنک, سحر and پیرخضرانیان, سید زانا and سخاوتی, محمدهادی and سرادقی توپکانلو, عاطفه},
title = {بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زا},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2022},
volume = {26},
number = {95},
month = {February},
issn = {1680-0192},
pages = {16--27},
numpages = {11},
keywords = {فعالیت ضد میکروبی؛ اثر هم افزایی؛ پپتید های ضد میکروبی؛ آنتی بیوتیک ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زا
%A شهیدی, فخری
%A روشنک, سحر
%A پیرخضرانیان, سید زانا
%A سخاوتی, محمدهادی
%A سرادقی توپکانلو, عاطفه
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2022

[Download]