اقتصاد تطبیقی, دوره (8), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (191-223)

عنوان : ( توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایران )

نویسندگان: ندا ریحانی محب سراج , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد روزافزون دانش بشر و آثار گسترش آن بر ابعاد مختلف اقتصاد، اگرچه افزایش رفاه جوامع را به دنبال داشته، لیکن با تأثیرگذاری بر سازوکارها، کارکرد بسیاری از ابزارهای سیاست اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بی-شک سیستم های مالی نیز با دربرگیری طیف گسترده ای از بازارها و واسط های مالی، از این مهم دور نمانده اند. لذا در این مطالعه، با توجهِ ویژه به سیاست های پولی ضدتورمی در ایران، تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی بررسی می شود. برای این منظور، ضمن بررسی تأثیر سیاست های پولی به کارگیری دو ابزار پایه پولی و نرخ بهره با هدف کنترل تورم، به صورت مجزا و در قالب مدل های خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، اثربخشی هر سیاست با استفاده از مدل های رگرسیون غلتان، طی زمان استخراج شده و نتایج مجدداً در مدل خودبازگشت با وقفه های توزیعی دیگری بر روی شاخص توسعه مالی برآورد می شود. بررسی ضرایب برآوردی حاکی از اثر کاهنده شاخص توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی است، به این مفهوم که با توسعه سیستم های مالی و افزایش روش های دسترسی به تأمین سرمایه، سیاست های پولی تغییر پایه پولی و تغییر نرخ بهره، تأثیر کمتری بر نرخ تورم خواهند داشت.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, تورم, سیاست پولی, رگرسیون غلتان, تجزیه مؤلفه های اصلی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089669,
author = {ریحانی محب سراج, ندا and فلاحی, محمدعلی and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایران},
journal = {اقتصاد تطبیقی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-0565},
pages = {191--223},
numpages = {32},
keywords = {توسعه مالی، تورم، سیاست پولی، رگرسیون غلتان، تجزیه مؤلفه های اصلی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایران
%A ریحانی محب سراج, ندا
%A فلاحی, محمدعلی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J اقتصاد تطبیقی
%@ 2383-0565
%D 2022

[Download]