مهندسی عمران فردوسی, دوره (34), شماره (3), سال (2022-1) , صفحات (23-38)

عنوان : ( ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS )

نویسندگان: هادی مددی قله زو , محمدرضا توکلی زاده , شهناز دانش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفاظت از محیط ‌زیست از ارکان مهم توسعۀ پایدار است، به‌نحوی که رشد سیاسی و اقتصادی کشورها بدون توجه به آن، فاقد هرگونه ارزشی است. تحقیق حاضر با عنایت به نقش و جایگاه دیوارها در ساختمان‌سازی، به بررسی اثرات زیست‌محیطی سیستم‌های رایج دیوارچینی پرداخته‌است. برای این منظور هفت پارامتر زیست‌محیطی شامل «میزان مصرف انرژی در فرآیند ساخت»، «میزان مصرف منابع‌ و مواد اولیۀ دارای اهمیت»، «میزان مصرف آب در فرآیند ساخت و اجرای دیوار»، «میزان تولید CO2 در نتیجۀ مصرف انرژی در فرآیند ساخت»، «میزان مقاومت حرارتی دیوارهای ساخته شده»، «میزان تولید ضایعات و نخاله در نتیجۀ اجرای دیوار» و «زیبایی حاصل از اجرا» به‌عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شده‌اند؛ تا براساس آنها و به‌کمک روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ TOPSIS، پنج سیستم رایج دیوارچینی در ایران را مورد سنجش قرار گیرد و بوم سازگارترین سیستم مشخص شود. دیوارهای در نظر گرفته‌شده در این تحقیق شامل دیوارهای آجرفشاری، بلوک سفالی، بلوک بتن سبک AAC، پانل مشبک سه‌بعدی و صفحات روکش‌دار گچی بوده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از نظر متخصصان پاسخ‌دهنده به پرسش‌نامه‌ها، معیار «میزان مصرف آب» با ارزش نسبی 0.195 بیشترین اهمیت و معیار «زیبایی» با ارزش نسبی 0.049 کمترین اهمیت را دارند. باتوجه به نتایج تحقیق حاضر، سیستم دیوار چینی صفحات روکش‌دار گچی بیشترین و سیستم دیوار چینی پانل مشبک سه‌بعدی، کمترین سازگاری را با محیط‌زیست دارند.

کلمات کلیدی

بوم سازگاری دیوارهای ساختمانی روش TOPSIS معیارهای زیست‌ محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089670,
author = {مددی قله زو, هادی and توکلی زاده, محمدرضا and دانش, شهناز},
title = {ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2022},
volume = {34},
number = {3},
month = {January},
issn = {2783-2805},
pages = {23--38},
numpages = {15},
keywords = {بوم سازگاری دیوارهای ساختمانی روش TOPSIS معیارهای زیست‌ محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS
%A مددی قله زو, هادی
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A دانش, شهناز
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2022

[Download]