پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (9), شماره (4), سال (2021-12) , صفحات (51-60)

عنوان : ( Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Sea )

نویسندگان: عطیه امامیان , فاطمه طباطبائی یزدی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف مطالعه تنوع ریختی به بررسی تفاوت‌های ریختی سنگریزه شنوایی در دو گونه Bathygobius meggitti و Istigobius ornatus از خانواده گاو ماهیان و جمعیت‌های آن‌ها، در سواحل مکران، جنوب شرقی ایران، می‌پردازد. به این منظور تعداد 56 نمونه گاوماهی طی فصول بهار و تابستان 1397 از سه ایستگاه تیس، لیپار و دریا بزرگ صید و جمع‌آوری گردید و سنگریزه شنوایی چپ و راست گونه‌ها استخراج شد. تعداد چهار نقطه لندمارک در حداکثر طول و عرض منطقه رشد سنگریزه شنوایی و تعداد 128 شبه لندمارک در اطراف سنگریزه شنوایی به کمک نرم افزارهای تخصصی ریخت‌سنجی هندسی رقومی گردید و به کمک نرم‌افزار R جهت بررسی مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. نتایج آنالیز شبه لندمارک و لندمارک نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار بین گونه‌ها و درون جمعیت‌ها بود. برای هر دو گونه B. meggitti و I. ornatus بیشترین تفاوت در جمعیت‌های تیس مشاهده شد. در گونه B. meggitti در سطح درون گونه‌ای بین دو جمعیت تیس و دریای بزرگ و در گونه I. ornatus بین دو جمعیت تیس و دریای بزرگ تفاوت‌های معنی‌داری وجود داشت. نتایج آنالیز لندمارک نیز شان داد که تفاوت معنی‌داری در اندازه ناحیه رشد سنگریزه شنوایی در بین گونه‌ها و درون گونه‌ها وجود دارد که می تواند به تکمیل اطلاعات رده بندی و آرایه شناسی گونه های مورد مطالعه و شناخت بهتر تنوع زیستی کمک نماید.

کلمات کلیدی

, گاوماهیان, ریخت شناسی, تنوع زیستی, سنگریزه شنوایی, انعطاف‌پذیری ریختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089685,
author = {امامیان, عطیه and طباطبائی یزدی, فاطمه and احمدنیای مطلق, حمیدرضا and صفری, امید},
title = {Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Sea},
journal = {پژوهش های ماهی شناسی کاربردی},
year = {2021},
volume = {9},
number = {4},
month = {December},
issn = {2423-6349},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {گاوماهیان، ریخت شناسی، تنوع زیستی، سنگریزه شنوایی، انعطاف‌پذیری ریختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Sea
%A امامیان, عطیه
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%A صفری, امید
%J پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
%@ 2423-6349
%D 2021

[Download]